Da li je potrebno pribaviti privolu za prosljeđivanje vaših podataka tvrtki RI-STAN d.o.o. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, KD ČISTOĆA d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom?

Odgovor:

Nije potrebno.

Privola za predmetnu obradu nije potrebna jer postoji druga osnova zakonite obrade osobnih podataka u skladu s navedenom regulativom.

Pri pokretanju aktivnosti koje uključuju obradu osobnih podataka, voditelj obrade uvijek mora pažljivo razmotriti koja bi zakonita osnova odgovarala predviđenoj obradi, a privola je samo jedan od šest  načina obrade osobnih podataka propisanih u članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U  ovom slučaju privola nije potrebna jer se vrši zakonita obrada u skladu s navedenim člankom, stavak 1 točka (b) odnosno temeljem Ugovora za pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja zaključen uz međusobno priznanje pravnih ovlasti između GRADA RIJEKE, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, KD ČISTOĆA d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom i RI-STAN d.o.o. sklopljenim nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave W 01/2017 temeljem članka 146. Zakona o javnoj nabavi i zaključenog Okvirnog sporazuma za pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja za razdoblje od dvije godine.

 

Da li je potrebna privola za objavu podataka kandidata za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti?

Odgovor:

Nije potrebno.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi člancima 57. – 66. regulirano je pitanje mjesnih odbora i gradskih četvrti a koji se po pitanju izbora članova predstavničkih tijela poziva na Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) i samouprave i na same statute gradova kojima je sam postupak detaljno utvrđen.

Slijedom navedenog, istim je već propisano koji se podaci o kandidatima za članove predstavničkih tijela u vijećima mjesnih odbora i gradskih četvrti moraju prikupiti i objaviti i postupanje s istima te stoga nema potreba za dodatnim o “uputama o zaštiti osobnih podataka” odlukama i privolama jer isto je već propisano i zakonita je obrada temeljem članka 6. stavak 1 točka c Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka odnosno, obrada osobnih podataka je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.