Izbori za predstavnička tijela i nositelje izvršne vlasti Grada Rijeke održat će se u nedjelju, 16. svibnja 2021. godine.

Lokalni izbori 2021 logo

Na lokalnim izborima biraju se članovi općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština kao predstavnička tijela tih jedinica i biraju se općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici kao nositelji izvršne vlasti u gradovima, općinama i županijama.

Raspisivanje izbora

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. travnja 2021. godine donijela je sljedeće odluke:

 • Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 39/21),
 • Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike (Narodne novine br. 39/21),
 • Odluku o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (Narodne novine br. 39/21).

Vlada RH također je utvrdila redoslijed izbornih radnji i tijek rokova.

Uvid u Registar birača

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u Registar birača putem poveznice Ministarstva pravosuđa i uprave.

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar  birača mogu se podnositi do srijede 5. svibnja 2021. godine u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača prema mjestu prebivališta, u radno vrijeme nadležnog upravnog tijela. Birači grada Rijeke mogu izvršiti uvid u registar birača u Upravnom odjelu za opću upravu i upravljanje imovinom PGŽ, Rijeka, Riva 10, soba 120, I kat. Informacije se mogu dobiti na telefon 051/354-443 i 051/354-445 od 08,30 do 15,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adrese: izbori@pgz.hr.

Financiranje izborne promidžbe

Nadzor financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima provodi Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima – općinskim, gradskim i županijskim izbornim povjerenstvima te Izbornim povjerenstvom Grada Zagreba.

Postupak kandidiranja

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: jedinice), prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i prijedlozi kandidatura za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora, dakle 29. travnja 2021. do 24:00 sata.

 • Obvezatne upute broj LS I – postupak kandidiranja za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 39/21)
 • Obvezatne upute broj LS II – obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (OLS I – OLS 12) (Narodne novine 39/21)
 • Obvezatne upute broj LN I – postupak kandidiranja kandidata za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika (Narodne novine 39/21)
 • Obvezatne upute broj LN II – obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika (OLN I – OLN 14) (Narodne novine 39/21)
 • Obvezatne upute broj MLN I – postupak kandidiranja kandidata za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda (Narodne novine 39/21)
 • Obvezatne upute broj MLN II – obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda (OMLN I – OMLN 13) (Narodne novine 39/21)

Obrasci će biti dostupni na mrežnim stranicama izbori.hr od 16. travnja 2021. u 00:00 sati.

Objava kandidacijskih lista

Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice, zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, kao i zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice, u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do 1. svibnja 2021. do 24:00 sata.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke, utvrdilo je i prihvatilo te objavilo 30. travnja pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke kao pravovaljane kandidacijske list za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Na temelju pristiglog prigovora, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke objavljuje ispravak pravovaljane kandidacijske liste Akcije mladih, Unije Kvarnera i Alternative 101 za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Izborna promidžba

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 14. svibnja 2021. do 24:00 sata.

Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela traje od 15. svibnja 2021. u 00:00 sati do 16. svibnja 2021. u 19:00 sati.

Izbor članova biračkih odbora

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 12 dana prije održavanja izbora, dakle do 3. svibnja 2021. do 24:00 sata. Ako političke stranke ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora ne prispiju nadležnim izbornim povjerenstvima u zadanom roku, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 5. svibnja 2021. do 24:00 sata.

Biračka mjesta, način glasovanja i obveze promatrača

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke odredit će biračka mjesta na svom području odmah nakon raspisivanja izbora, a najkasnije dan nakon objave zbirnih lista. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 30. travnja 2021. do 24:00 sata.

Glasovanje traje neprekidno 16. svibnja 2021. od 7:00 do 19:00 sati. Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19:00 sati omogućit će se glasovanje.

 • Obvezatne upute broj L VI o načinu uređenja biračkog mjesta (Narodne novine 39/21)
 • Obvezatne upute broj L V o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (Narodne novine 39/21)
 • Obvezatne upute broj L IV o pravima i dužnostima promatrača (Narodne novine 39/21)

Objava rezultata izbora

Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do 17. svibnja 2021. do 19:00 sati.

Rezultati prvog kruga glasovanja

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke utvrdilo je i 17. svibnja 2021. godine u 11,45 sati objavilo rezultate izbora gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i članova Gradskog vijeća Grada Rijeke provedenih 16. svibnja 2021. te odluku o održavanju drugog kruga glasovanja za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

Rezultati drugog kruga glasovanja

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke utvrdilo je i 31. svibnja 2021. godine u 12,40 sati objavilo rezultate glasovanja za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika provedenog 30. svibnja 2021.

Konačni rezultati

Gradsko izborno povjerenstvo utvrdilo je i 2. lipnja 2021, objavilo konačne rezultate izbora članova Gradskog vijeća Grada Rijeke provedenih 16. svibnja 2021. godine.

Gradsko izborno povjerenstvo utvrdilo je i 4. lipnja objavilo konačne rezultati drugog kruga glasovanja za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke provedenog 30. svibnja 2021.

Dopunski izbori za Gradsko vijeće Grada Rijeke

Na osnovi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina utvrđuje se da je na provedenim izborima u Gradskom vijeću Grada Rijeke osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika talijanske nacionalne manjine.

Utvrđuje se i da nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine te se broj članova gradskog vijeća povećava za jedno mjesto. U skladu sa člankom 107. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima Zakona raspisat će se dopunski izbori za člana Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

Dopunski izbori raspisani su za nedjelju, 3. listopada 2021.

Epidemiološke mjere

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je preporuke za osiguranje epidemioloških mjera u izbornom procesu:

Državno izborno povjerenstvo je u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo pripremilo tehničke upute o načinu glasovanja:

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke

Sjedište: Korzo 16, soba 315
Tel. +385 (0)51 209 569 i +385 (0)51 209 568
E-mail: gip.rijeka@izbori.hr

Sve potrebne informacije, upute, obrasce i priopćenja Državnog izbornog povjerenstva u vezi radnji i postupka provođenja lokalnih izbora, a koji se odnose na izborna povjerenstva, kandidature, financiranje izborne promidžbe, promatrače, birače, te najčešća pitanja i odgovore možete pogledati na web stranici Izbori.hr.