Poslovi sklapanja ugovora o najmu stanova, vođenja evidencije o redovitosti plaćanja najamnine i ostalih troškova stanovanja, otkazivanja i raskidanja ugovora o najmu, dodjela stanova u najam po Listi prioriteta za davanje stanova u najam, poslovi vođenja podataka o imovini kojom upravlja Upravno tijelo, evidencija upravitelja i praćenje upravljanja stambeno-poslovnim zgradama, vođenja kartoteke stanova na području grada Rijeke, sklapanja dodataka ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, prijenosa hipotekarne obveze po ugovorima o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, prodaja stanova, pokretanje sudskih postupaka zbog nepoštivanja ugovora o najmu stana i postupaka protiv bespravno useljenih osoba, vođenje baze podataka koja je temelj za ispostavljanje računa za objedinjene troškove stanovanja za vlasnike i korisnike stanova i poslovnih prostora na području grada Rijeke, izdavanje brisovnih očitovanja po ugovorima o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, izdavanje raznih potvrda s područja stanovanja, provođenje postupka za utvrđivanje Liste kupaca temeljem koje se provodi postupak prodaje stanova prema programu društveno poticane stanogradnje.

Pojedinačni poslovi i odgovorne osobe čije kontakte možete pronaći niže u popisu kontakata:

 • Marina Kojić – sklapanje i kontrola provedbe ugovora o najmu stanova, sklapanje dodataka Ugovoru o najmu stana, izdavanje suglasnosti za korištenje stana, praćenje naplate i kamata, prijenosi hipotekarne obveze i izdavanje brisovnih očitovanja po ugovorima o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
 • Ingrid Krnić – Lista prioriteta za dodjelu stanova u najam, provođenje postupka dodjele stanova po Listi prioriteta, praćenje naplate i kamata, sklapanje dodataka ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo radi ispravka ili radi isplate kupoprodajne cijene stana odjednom, prijenosi hipotekarne obveze i izdavanje brisovnih očitovanja po ugovorima o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
 • Jasminka Franki, Zlatka Tomić – pokretanje postupaka zbog nepoštivanja ugovora o najmu, vođenje sudskih i upravnih postupaka iz područja stanovanja u kojima je jedna strana Grad Rijeka, prijenosi hipotekarne obveze i izdavanje brisovnih očitovanja po ugovorima o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, predaja stanova u posjed vlasnicima utvrđenim rješenjima nadležnih upravnih tijela, provođenje postupka za utvrđivanje Liste kupaca temeljem koje se odvije prodaja stanova prema programu društveno poticane stanogradnje
 • Gordana Tomljanović – evidencija i praćenje upravljanja stambeno-poslovnim zgradama u kojima je Grad Rijeka suvlasnik, postupak povezivanja zemljišne knjige s knjigom položenih ugovora za stanove Grada Rijeke, provođenje i praćenje postupka za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke, izdavanje suglasnosti za adaptaciju stanova u vlasništvu Grada Rijeke, izdavanje suglasnosti najmoprimcima stanova u vlasništvu Grada Rijeke za odgodu useljenja u stan i/ili plaćanja najamnine zbog izvođenja radova na adaptaciji stana,  za zgrade kojih je Grad Rijeka jedan od suvlasnika zgrade izdavanje suglasnosti za: izuzimanje zgrada iz prinudne uprave, promjene ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada, promjene upravitelja zgrade, promjene (povećanje ili smanjenje) iznosa zajedničke pričuve zgrade, sufinanciranje izvođenja radova, podizanje kredita u svrhu financiranja radova i sl., za prijave na javne natječaje za energetsku obnovu zgrada, da se zgrada prijavi za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju programa sanacije i obnove pročelja i krovova, za davanje u zakup nekog od zajedničkih dijelova zgrade za postavu reklamnih panoa ili displaya i sl., za izgradnju i postavu komunikacije t-mobilne mreže za postave i izgradnje baznih stanica operatora mreže i sl., za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola
 • Renata Forempoher-Dražul – izuzimanje zgrada iz prinudne uprave, promjena ovlaštenih osoba, plaćanje zajedničke pričuve, praćenje i prijava potrošnje hladne vode za zgrade u većinskom i potpunom vlasništvu Grada Rijeke
 • Snježana Spasojević, Ljiljana Miškulin, Sara Habibović – vođenje ONTIS baze – evidencija i izmjena podataka o vlasnicima i korisnicima stanova koji se nalaze u stambenim zgradama na području grada Rijeke, koja je temelj za ispostavljanje računa za objedinjene troškove stanovanja, izdavanje raznih potvrda iz područja stanovanja
 • Igor Šustić, Snježana Spasojević,  Ljiljana Miškulin, Sara Habibović – Registar imovine Grada Rijeke – evidentiranje, izmjena, sortiranje podataka o imovini Grada Rijeke, ažuriranje podataka u ONTIS bazi
 • Marina Juranić – likvidacija računa pričuve za objekte u vlasništvu Grada Rijeke
 • Slavica Hrvaćanin –  rješavanje zahtjeva za otpis potraživanja i odgodu/obročnu otplatu duga temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju otpis ili djelomičan otpis potraživanja, likvidacija ulaznih računa iz nadležnosti Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene uključujući račune pričuve za objekte u vlasništvu Grada Rijeke koji su na upravljanju kod TD Rumat d.o.o., Rijeka, izdavanje naloga za plaćanje, naloga za knjiženje i izlaznih računa iz nadležnosti Direkcije, praćenje ostvarenja rashoda i prihoda Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene
 • Damir Majnarić – aktivnosti u postupku preuzimanja i davanja stanova u vlasništvu Grada Rijeke u najam; izrada, usklađenje i kontrola dokumentacije stanova (zapisnik o bodovanju stana, tlocrt stana, izmjera stana, itd.); obavještavanje upravitelja zgrade o potrebnim radovima u stanovima Grada Rijeke te na zajedničkim dijelovima zgrada; evidentiranje, izmjena i sortiranje podataka o imovini Grada Rijeke u registru imovine
 • Bernard Jobst, Loris Bilić – kontrola korištenja stanova u vlasništvu i na upravljanju Grada Rijeke; prisustvuju iseljenjima stanova u (su)vlasništvu Grada; sudjeluju u provođenju ovršnih radnji u ovršnim postupcima po nalogu Suda; preuzimanje stana od ranijeg korisnika kada po bilo kojoj osnovi prestane ugovor o najmu; evidentiranje izvršenih kontrola korištenja stanova.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odsjeka:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene

Stručni suradnik - izvidnik T. +385 51 209 489 Titov trg 3a, Rijeka Bilić Loris
loris.bilic@rijeka.hr
Referentica za evidenciju T. +385 51 209 327 Titov trg 3, Rijeka Forempoher Dražul Renata
renata.forempoher-drazul@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za pravne poslove T. +385 51 209 351 Titov trg 3, Rijeka Franki Jasminka
jasminka.franki@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 368 Titov trg 3, Rijeka Hrvaćanin Slavica
slavica.hrvacanin@rijeka.hr
Viši stručni suradnik - izvidnik T. +385 51 209 489 F. +385 51 209 342 Titov trg 3, Rijeka Bernard Jobst
bernard.jobst@rijeka.hr
Referentica za evidenciju T. +385 51 209 316 Titov trg 3, Rijeka Juranić Marina
marina.juranic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 361 Titov trg 3, Rijeka Kojić Marina
marina.kojic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove prodaje stanova po stanarskom pravu i poslove najma T. +385 51 209 303 Titov trg 3, Rijeka Krnić Ingrid
ingrid.krnic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za evidenciju i primopredaju prostora T. +385 51 209 516 Titov trg 3, RIjeka Majnarić Damir
damir.majnaric@rijeka.hr
Referentica za evidenciju T. +385 51 209 326 Titov trg 3, Rijeka Miškulin Ljiljana
ljiljana.miskulin@rijeka.hr
Viša referentica za poslove baza podataka T. +385 51 209 329 Titov trg 3, Rijeka Habibović Sara
sara.habibovic@rijeka.hr
Referentica za evidenciju T. +385 51 209 325 Titov trg 3, Rijeka Spasojević Snježana
snjezana.spasojevic@rijeka.hr
Pročelnica Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom T. +385 51 209 426 Titov trg 3, Rijeka Šulina Denis
denis.sulina@rijeka.hr
Stručni suradnik za poslove baza podataka i informiranje T. +385 51 209 558 Titov trg 3, Rijeka Šustić Igor
igor.sustic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 973 Titov trg 3, Rijeka Tomić Zlatka
zlatka.tomic@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za upravljanje objektima stambene namjene T. +385 51 209 358 Titov trg 3, Rijeka Tomljanović Gordana
gordana.tomljanovic@rijeka.hr