Upravitelj zgradom je pravna ili fizička osoba, registrirana za poslove upravljanja, koja u ime suvlasnika upravlja zgradom.

Upravitelja zgrade bira većina suvlasnika zgrade čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova zgrade i sa istim putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade zaključuje Ugovor o upravljanju. Ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade također bira prethodna većina suvlasnika zgrade a njegove ovlasti su regulirane u Međuvlasničkom ugovoru.

Sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i dugim stvarnim pravima jedinica lokalne samouprave (Grad Rijeka) postavila je prinudnog upravitelja zgradi ukoliko suvlasnici nisu odabrali upravitelja zgrade u roku utvrđenim člankom 384. istog Zakona, tj. u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu tog Zakona, dakle do 01.01.1998. godine (prijelazno razdoblje). Prema odredbi članka 93. Zakona, izvan tog roka upravitelj može biti postavljen ili od suvlasnika zgrade ili od suda, budući izvan prijelaznog razdoblja nije predviđen institut prinudnog upravitelja.

Dakle, sami suvlasnici zgrade, a što je itekako u njihovom interesu, moraju odabrati upravitelja zgrade i sa istim sklopiti Ugovor o upravljanju zgradom, odrediti iznos zajedničke pričuve zgrade i dr. Ukoliko se suvlasnici ne mogu ili ne žele dogovoriti oko izbora upravitelja zgrade svaki od suvlasnika kojemu je ugroženo njegovo pravo može temeljem članka 88. spomenutog Zakona, od suda zahtijevati da isti svojom odlukom odredi postavljanje upravitelja zgrade.

Grad Rijeka vodi evidenciju upravitelja i prati upravljanje zgradama na području grada Rijeke te daje pravne savjete fizičkim i pravnim osobama iz domene upravljanja i održavanja – primjena Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – postupa po zahtjevima vezanim za probleme koje suvlasnici ili upravitelji zgrada imaju sa upravljanjem i održavanjem zgrada.

Za zgrade kojih je Grad Rijeka vlasnik ili suvlasnik izdaje suglasnosti za promjene ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada ili upravitelja zgrade, promjene (povećanje) iznosa zajedničke pričuve zgrade, podizanje kredita u svrhu financiranja radova, izdavanje suglasnosti za prijave na javne natječaje za energetske obnove zgrada, izdavanje suglasnosti da se zgrada prijavi za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju Programa sanacije i obnove pročelja i krovova, izdavanje suglasnosti za davanja u zakup nekog od zajedničkih dijelova za postavu reklamnih panoa ili displaya, za izgradnju i postavu komunikacije T-mobilne mreže, za postave i izgradnje baznih stanica operatora mreža, postave optičkih kablova i sl, izdavanje suglasnosti za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola za adaptacije, prenamjene, rekonstrukcije i sl.,

Grad Rijeka vodi evidenciju o suvlasnicima nekretnina u kojima je Grad Rijeka većinski i isključivi vlasnik i izdaje razne potvrde o činjenicama vezanim uz te nekretnine te vodi podataka o potrošačima hladne vode u nekretninama kojih je Grad Rijeka vlasnik ili većinski suvlasnik a istih je ovlašteni predstavnik suvlasnika predstavnik Grada Rijeke

Grad Rijeka upravljanje nekretninama u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Rijeke povjerava tvrtki koja se bira kao najpovoljnija u postupku javnog nadmetanja.