Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 19. lipnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Zakonski okvir

Zakon o sustavu civilne zaštite  određuje civilnu zaštitu kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

U tom smislu, navedenim zakonom određeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Godišnji plan razvoja civilne zaštite za 2024. godinu

Nacrt prijedloga Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite u Rijeci za 2024. godinu predložen je na temelju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2023. godini.

U nacrtu prijedloga Godišnjeg plana aktivnosti za 2024. godinu stoji kako je potrebno:

 1. Donijeti plan vježbi civilne zaštite;
 2. Imenovati koordinatore na lokacijama;
 3. Nastaviti s javnim pozivima građanima na dragovoljno uključivanje u postrojbe civilne zaštite grada Rijeke;
 4. Donijeti Plan djelovanja civilne zaštite Grada Rijeke;
 5. Provesti osposobljavanje novih članova Stožera civilne zaštite prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite;
 6. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke i tima za spašavanje iz ruševina;
 7. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke i tima za logistiku;
 8. Donijeti novu Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke;
 9. Dostavljati izvode iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke i Plana djelovanja civilne zaštite Grada Rijeke pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite te potpisivanje Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća;
 10. Nastaviti sufinancirati programske aktivnosti pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost (Pilotski klub Krila Kvarnera, Klub belgijskih ovčara Istrian);
 11. Nastaviti provoditi tekuće i investicijsko održavanje skloništa na dosadašnjoj razini;
 12. Imenovati nove povjerenike civilne zaštite po mjesnim odborima;
 13. Nastaviti aktivno sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa.
 14. U suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite, Područni ured Rijeka, provoditi aktivnosti na edukaciji građana o sustavu civilne zaštite (predavanja učenicima i studentima te građanima, objave na web stranicama).

U 2024. godini za razvoj sustava civilne zaštite planira se izdvojiti 2.381.440,00 eura, uz sredstva koja su izdvojena za opremanje, kao i kroz ustupanje prostora za rad partnerskim organizacijama u provedbi civilne zaštite.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na samom savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Proučite navedeni nacrt prijedloga Godišnjeg plana i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Plan bio što kvalitetnije u konačnici formiran.