Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 17. svibnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Plan obuhvaća način djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Rijeke je operativni dokument prvenstveno namijenjen za potrebe djelovanja Stožera civilne zaštite Grada Rijeke kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mjera i aktivnosti u velikim nesrećama.

Plan obuhvaća način djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite te obrađuje segmente djelovanja po mjerama civilne zaštite kao i preglede operativnih snaga civilne zaštite s precizno navedenim zadaćama za svakog poimenično navedenog nositelja u sustavu civilne zaštite na području grada Rijeke.

Planiranje za postupanje u slučaju katastrofa i većih nesreća izazvanih prirodnim ili tehničko-tehnološkim čimbenicima, po strukturi planova, sposobnostima, njihovoj spremnosti, strukturi i opremljenosti, treba zadovoljiti i potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u slučaju ratnih djelovanja i posljedica od terorizma.

Pravnim osobama dostavljaju se izvodi iz Plana na temelju kojih u vlastitim Operativnim planovima razrađuju djelovanje u sustavu civilne zaštite.

Planovi i Operativni planovi donose se radi utvrđivanja organizacije i djelovanja organiziranih snaga u sustavu civilne zaštite uz razradu konkretnih zadataka i nadležnosti. Njima se utvrđuje i potreban broj ljudi i materijalno-tehničkih sredstava te mjere i postupci za sprečavanje i provedbu mjera civilne zaštite, kao i uklanjanje posljedica katastrofa i većih nesreća na području za koje se Plan donosi.

Planovi, kao zasebni elaborati-dokumenti izrađuju se za svaku moguću katastrofu i veću nesreću.

Plan sadrži i način upozoravanja, pripravnosti i mobilizacije operativnih snaga civilne zaštite

Plan se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Plana sadrži opis područja odgovornosti nositelja izrade plana; upozoravanje; pripravnost; mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga sustava civilne zaštite; grafički dio i prilozi.

Posebni dio Plana sadrži razradu operativnog djelovanja sustava civilne zaštite tijekom reagiranja u velikim nesrećama i katastrofama.

Na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite, plan djelovanja civilne zaštite donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Gradonačelnik Grada Rijeke.

Plan djelovanja civilne zaštite na području grada Rijeke donosi se na temelju Procjene rizika od velikih nesreća na području grada Rijeke, a nositelji, sadržaj i postupci u izradi Plana propisani su Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku donošenja.

Nacrt prijedloga Plana prethodno je usvojen na 4. sjednici Stožera civilne zaštite Grada Rijeke održanoj 27. ožujka 2024. godine.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na samom savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Proučite navedeni nacrt prijedloga Plana i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Plan bio što kvalitetnije u konačnici formiran.