Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović sa 72. gradonačelnikovog kolegija na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću uputio je nacrte prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u idućoj pedagoškoj godini te Plana djelovanja civilne zaštite.

Na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću do 9. svibnja nalazi se Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2024./2025 godinu.

Programom se utvrđuju potrebe, ciljevi i zadaće u predškolskoj djelatnosti od značenja za Grad Rijeku. U Programu se, pored gradskih dječjih vrtića, opisuje obuhvat i način financiranja dječjih vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke (tzv. privatni vrtići), kao i smještaj djece u vrtićima u drugim općinama i gradovima.

Planom raspodjele sredstava za provođenje programa javnih potreba predviđeno je ukupno 18.690.178,00 eura. Od ukupnog iznosa za programsku djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke planira se izdvojiti 17.215.178,00 eura, za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača predviđeno je 1.449.200,00 eura, a za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića na području drugih gradova i općina 25.800,00 eura.

Na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućen je i Plan djelovanja civilne zaštite Grada Rijeke operativni dokument prvenstveno namijenjen za potrebe djelovanja Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mjera i aktivnosti u velikim nesrećama.

Plan obuhvaća način djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite te obrađuje segmente djelovanja po mjerama civilne zaštite kao i preglede operativnih snaga civilne zaštite s precizno navedenim zadaćama za svakog poimenično navedenog nositelja u sustavu civilne zaštite na području grada Rijeke. Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 17. svibnja 2024. godine.

Izvješće o radu riječkih vijeća mjesnih odbora u 2023. godini

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović usvojio je Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke u 2023. godini.

Temeljem usvojenih programa rada 34 vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke većinom su ostvarila programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja svojih sugrađana, kako na području izgradnje novih ili revitalizacije postojećih objekata komunalne infrastrukture, tako i na provođenju aktivnosti iz područja sporta, kulture, zdravstva, brige o djeci, ekologije, uređenju okoliša okućnica i stambenih objekata, kao i drugih oblika društvenih sadržaja.

Programi rada vijeća mjesnih odbora ostvareni su u suradnji s upravnim odjelima gradske uprave, komunalnim i trgovačkim društvima Grada Rijeke, fizičkim i pravnim osobama koje djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, grada Rijeke i šire te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga, ustanova, klubova i društava.

Financijska osnova za izvršenje navedenih programa rada su sredstva Proračuna Grada Rijeke te donacije i sponzorstva fizičkih i pravnih osoba.

Vijeća mjesnih odbora provela su 86,75% planiranih aktivnosti, točnije 131 programsku aktivnost za koje je utrošeno 89.461,88 eura rashoda iz izvora opći prihodi i 7.371,91 eura rashoda iz donacija. Izvršenje proračuna planiranih aktivnosti iznosi 74,06% u ukupnom iznosu 96.833,79 eura.

Proširenje broja poslovnih prostora kojima se zbog radova u Adamićevoj umanjuje zakupnina

Donesen je zaključak o proširenju broja gradskih poslovnih prostora kojima će se za 50 % umanjiti zakupnina zbog radova u Adamićevoj, odnosno one na koje izravno utječe izvođenje radova u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“.

Popis svih zakupnika kojima su odlukama gradonačelnika od 11. ožujka i 15. travnja umanjene zakupnine dostupan je na službenom portalu Grada Rijeke.

Također, stručne službe  Grada započele s izdavanjem odobrenja za razdoblje od 27. siječnja do 30. travnja 2024. godine na način da se zakupnicima ispostavljaju odobrenja, dok će se  za sljedeće razdoblje  računi zakupnine umanjiti prilikom fakturiranja počevši od 01. svibnja 2024. godine.

Na 72. gradonačelnikovom kolegiju također su doneseni drugi zaključci koji se odnose na umanjenje zakupnina i naknada za korištenje površina javne namjene zbog radova u Adamićevoj ulici.

Rekonstrukcija kolnika i nogostupa Opatijske ulice

Gradonačelnik Rijeke dao je suglasnost za sklapanje Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa između Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije u svezi rekonstrukcije kolnika i nogostupa Opatijske ulice.

Procijenjena vrijednost radova rekonstrukcije kolnika i nogostupa dijela Opatijske ulice u dužini od 1.270 metara je 480.000,00 EUR bez PDV-a. Budući da se radi o financijski zahtjevnim radovima na prometnici od velikog značaja, predloženo je sufinanciranje izvođenja radova od strane PGŽ-a do iznosa od 300.000,00 eura.

Dio Opatijske ulice u dužini 269,00 m rekonstruiran je 2020. godine kada su izgrađena obostrana autobusna ugibališta i nogostup na sjevernoj strani prometnice te raskrižje u formi rotora za potrebe izgradnje ulaza u hotelski kompleks Hilton. Dionica Opatijske ulice predviđena za obnovu, u dužini oko 1.270 m, ima znatno oštećenu kolničku konstrukciju te oštećeni nogostup.

Detaljniji međusobni odnosi sudionika ovog Sporazuma u sufinanciranju radova odredit će se sklapanjem ugovora o sufinanciranju po donošenju prvih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

Prijedlozi odluka o dozvolama na pomorskom dobru upućeni Gradskom vijeću

Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje upućeni su prijedlozi odluka o dozvolama na pomorskom dobru na području grada Rijeke.

Natječaj za dodjelu dozvola (nekadašnjih koncesijska odobrenja) raspisan je na temelju Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024.-2028. godine. Predmet Javnog natječaja je bila dodjela dozvola na 56 lokacija na području od Preluka do Grčeva. Na natječaj, koji je bio otvoren do 9. travnja, pristigle su 33 ponude za 31 lokaciju.

Sveukupno je prijedlogom odluka o dozvolama na pomorskom dobru predloženo ovlastiti gradonačelnika Grada Rijeke da rješenjem dodijeli dozvole za 22 lokacije, dok se predlaže rješenjem jednu ponudu koja ne ispunjava uvjete odbiti, a osam nepotpunih ponuda odbaciti. Budu li odluke donesene u predloženom obliku, ukupno će na temelju dodijeljenih dozvola na pomorskom dobru Grad Rijeka godišnje uprihodovati 32.371,00 eura.

Odluke o dozvola stupit će na snagu danom donošenja, a na temelju odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke, rješenje o dozvoli na pomorskom dobru donosi Gradonačelnik.

Festival znanosti i u novoj zgradi Gradske knjižnice Rijeka u Art kvartu

Grad Rijeka pokrovitelj je 22. Festivala znanosti, koji se u Rijeci održava od 22. do 27. travnja. Festival znanosti je manifestacija kojoj je cilj približiti znanost javnosti, odnosno informirati javnost o aktivnostima i rezultatima u području znanosti, poboljšati javnu percepciju znanstvenika te motivirati mlade ljude za istraživanje i stjecanje novih znanja. Ove godine Festival znanosti se po treći put odvija u Dječjoj kući Rijeka, a po prvi puta i u novoj zgradi Gradske knjižnice Rijeka u Art kvartu.

Grad Rijeka podržao je održavanje i nekih drugih događaja, poput programa „Regroup Rijeka/Korzo“ u sklopu manifestacije „WRC Croatia Rally 2024“, koji se održao proteklog tjedna na Korzu.