Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 9. svibnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece rane i predškolske dobi, dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka, dječjih vrtići drugih osnivača (dječji vrtići čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke) te dječjih vrtića na području drugih gradova i općina. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Zakonski okvir i uvodna obrazloženja

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku godinu 2024./2025. utvrđuju se potrebe, ciljevi i zadaće u predškolskoj djelatnosti od značenja za Grad Rijeku.

Grad Rijeka sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi i radi zadovoljavanja tih potreba osnivati dječje vrtiće.

Zakonom je djelatnost predškolskog odgoja utvrđena kao sastavni dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci, a financira se prvenstveno sredstvima osnivača i prodajom usluga na tržištu te iz drugih izvora sukladno Zakonu. Dječji vrtići, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, naplaćuju svoje usluge od roditelja – korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice, osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.

Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja osigurava se i u državnom proračunu, a obuhvaća programe odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu, djecu rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, te program predškole.

Županijskom odlukom utvrđeno da su jedinice lokalne samouprave dužne dječjim vrtićima kojima su osnivači, osigurati novčana sredstva najmanje u visini od 25% utvrđene ekonomske cijene za svako dijete uključeno u redovite programe. Ekonomsku cijenu vrtića čine izdaci za radnike, prehranu djece, uvjete boravka djece, nabavu namještaja i opreme te nabavu sitnog materijala, a utvrđuje je svojom odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Jedinice lokalne samouprave mogu odlukom predstavničkog tijela utvrditi visinu novčanih sredstava kojim će iz svog proračuna sufinancirati ekonomsku cijenu smještaja djeteta u dječjem vrtiću kojeg polaze djeca s prebivalištem na njihovom području, a koja su upisana u dječji vrtić drugog osnivača. Iako ne postoji zakonska obveza Grada Rijeke za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača, Gradsko vijeće svake godine Programom javnih potreba utvrđuje iznose sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača, ovisno o potrebama građana te o mogućnostima financiranja iz Proračuna Grada Rijeke.

Cilj donošenja programa

Cilj ovoga Programa je poticati cjelovit razvoj djeteta, osigurati uvjete za njegovu osobnu, emocionalnu, tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit te pratiti dječje razvojne mogućnosti i interese i na temelju istih razvijati njegove kompetencije.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje sljedećih potreba:

  • postizanja optimalnog obuhvata djece predškolskog uzrasta programima njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima,
  • zadovoljavanja razvojnih potreba djece održavanjem postignutih standarda kvalitete i radom na njihovom podizanju,
  • sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača s područja grada Rijeke te dječjih vrtića s područja susjednih gradova i općina, a sukladno iskazanim potrebama roditelja.

Gradski vrtići

Grad Rijeka osnivač je triju predškolskih ustanova koje djeluju na području Rijeke, i to: Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak.

Dječji vrtići Grada Rijeke u pedagoškoj godini 2023./2024. broje 200 odgojno-obrazovnih skupina u koje je prema rezultatima upisa upisano 2.990 djece. Dječji vrtić Rijeka tako broji 1.967 djece upisano u 130 skupina, Dječji vrtić More 513 djece upisane u 36 skupina te Dječji vrtić Sušak 510 djece upisane u 34 skupine. Bitno je napomenuti promjenjivost kategorije kapaciteta dječjeg vrtića budući da na broj upisane djece u pojedinoj odgojno-obrazovnoj skupini utječu odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, koje propisuju maksimalan broj djece ovisno o dobi, vrsti i stupnju teškoće te kvadraturi prostora. Vidljiv je stoga trend smanjenja broja upisane djece u vrtiću zbog sve većeg broja djece s teškoćama ali i pad interesa za pojedine vrste programa koje vrtići nude, što iziskuje stalno promišljanje i prilagodbu postojećih uvjeta kako bi se na optimalan način odgovorilo potrebama djece i roditelja. Po okončanju upisnog postupka, neupisano je ostalo 104 djeteta pretežito jasličkog uzrasta, što je trend vidljiv u posljednjih nekoliko godina. Imajući navedeno u vidu, aktivno se radi na povećanju kapaciteta dječjih vrtića gradnjom novih objekata te dogradnjom i rekonstrukcijom postojećih te se raspoloživa proračunska sredstva usmjeravaju u ove namjene.

Gradsko vijeće Grada Rijeke za vrtiće je donijelo posebnu odluku o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga. Ovom je odlukom određeno obavljanje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi ostvarivanjem redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, programa za darovitu djecu rane i predškolske dobi, programa za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina i programa predškole. Pored ovih programa dječji vrtić može izvoditi i programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja (kraći programi), dodatne specifične sadržaje u okviru redovitog programa te druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. Nadalje, ovom je odlukom određen iznos mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni dječjeg vrtića, a koji se raspon kreće od 48,00 do 70 eura, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva za cjelodnevni 10-satni boravak djeteta. Cijena dječjeg vrtića može se umanjiti u slučaju korištenja prava iz socijalne skrbi, zatim obiteljima s više djece, pa tako za drugo dijete 30%, za treće dijete 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete 100%, pod uvjetom da su sva djeca upisana u dječji vrtić članovi istog kućanstva. Nadalje, cijena se smanjuje za dane bolesti djeteta za 20%, zatim se cijena smanjuje za 50% za dane kada dijete odsustvuje iz dječjeg vrtića zbog sudjelovanja u višednevnom programu odgoja i obrazovanja izvan dječjeg vrtića, kojeg provodi i dodatno naplaćuje dječji vrtić, te za također 50% za dane kada dijete odsustvuje iz dječjeg vrtića iz privatnih razloga, u trajanju od najmanje mjesec dana u kontinuitetu s time da ovu mogućnost roditelj-korisnik usluga može koristiti najviše dva puta tijekom jedne pedagoške godine. Posebnu kategoriju umanjenja cijene predstavlja razdoblje opservacije i utvrđivanja teškoća u razvoju djeteta kada dijete boravi u dječjem vrtiću do najviše tri sata dnevno, a za koje se razdoblje iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga smanjuje se za 70%.

Za obavljanje usluga programa, puna mjesečna cijena programa za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga dječjeg vrtića za kalendarsku godinu. Ukupni godišnji rashodi obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim pedagoškim standardom.

Vrijedi istaknuti da je, uz sufinanciranje redovne djelatnosti, putem Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života Grada Rijeke, moguće ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću i to za djecu čiji roditelji zadovoljavaju jedan od uvjeta sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Naime, Odlukom o socijalnoj skrbi određeno je da navedeno pravo može realizirati korisnik koji ostvaruje jedan od sljedećih uvjeta: pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na osobnu invalidninu, uvjet prihoda, uvjet stradalnika rata (dijete Hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata), uvjet korištenja doplatka za djecu, uvjet udomiteljstva ili uvjet žrtve obiteljskog nasilja.

Na pomoć u 100% iznosu pune mjesečne cijene ima pravo roditelj-korisnik usluga koji ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na osobnu invalidninu, uvjet prihoda, uvjet stradalnika rata, uvjet udomiteljstva i uvjet žrtve obiteljskog nasilja, dok za roditelja-korisnika usluga koji ostvaruje pravo na korištenje doplatka za djecu visinu pomoći za svaku godinu utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke. Gradonačelnik je 15. siječnja 2024. godine donio Zaključak sukladno kojem se iznos ove pomoći utvrđuje u visini od 30% pune mjesečne cijene u 2024. godini. Važno je napomenuti da se pod pojmom „pune mjesečne cijene“ razumijeva mjesečna cijena za usluge redovitog programa predškolskog odgoja predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka.

Dječji vrtići drugih osnivača na području grada Rijeke (privatni vrtići)

Smještaj što većeg broja djece u predškolske ustanove prioritet je kako s pedagoškog stajališta tako i sa stajališta umanjivanja socijalnih razlika i omogućavanja djeci jednakih startnih pozicija, a jednako tako i omogućavanja roditeljima djece da se u potpunosti posvete svojim radnim obavezama, sigurni u svoju odluku pružanja povjerenja za odgoj i obrazovanje svog djeteta fakultetski obrazovanom kadru. Uočivši nedostatak upisnih mjesta u gradskim vrtićima, Grad Rijeka od 1994. godine sklapa ugovore o sufinanciranju s dječjim vrtićima drugih osnivača, pa se tako od 2015. godine putem Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke raspisuje javni poziv na koji se javljaju dječji vrtići drugih osnivača te prolaskom kroz propisanu proceduru i ispunjavanjem postavljenih uvjeta, ostvaruju pravo na sufinanciranje.

Zbog i nadalje postojeće potrebe za upisom djece u ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja, veće od raspoloživih kapaciteta dječjih vrtića čiji je osnivač Grad, ovim se materijalom predlaže nastaviti sufinanciranje dječjih vrtića čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, zadržavši isti model sufinanciranja koji je u primjeni od 2020. godine. U skladu s Državnim pedagoškim standardom, kapacitet u dječjim vrtićima drugih osnivača u gradu Rijeci; njih devet koji su uvršteni u Plan mreže je 584 djece, dok su u vrijeme izrade ovog materijala dječji vrtići drugih osnivača u proteklom razdoblju potraživali sufinanciranje za prosječno 487 upisane djece. S obzirom da Grad Rijeka nema utjecaja na upisnu politiku dječjih vrtića drugih osnivača i nije u mogućnosti predvidjeti koliko će točno biti upisano djece s prebivalištem na području Rijeke, Grad Rijeka u svom Proračunu osigurava sredstva prema maksimalnom mogućem broju upisane djece očekujući da će dječji vrtići drugih osnivača prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području Rijeke.

Dječji vrtići, slijedom naprijed citiranih propisa, izrađuju izračun ekonomske cijene koja se razlikuje od ustanove do ustanove. Razlozi za navedeno nalaze se u činjenici da, primjerice, neki dječji vrtići obavljaju predškolsku djelatnost u vlastitom prostoru dok drugi imaju prostor u najmu, neki vrtići nude posebne programe koji zahtijevaju dodatnu didaktičku opremu i edukaciju djelatnika (sportski program, učenje stranih jezika i sl.) dok drugi vrtići provode redoviti odgojno-obrazovni program, neki vrtići imaju zaposleno računovodstveno i administrativno osoblje dok drugi koriste usluge računovodstvenih servisa i/ili administrativne poslove obavljaju ravnatelji, neki vrtići imaju vlastite dvorane za tjelesni odgoj djece i s time vezan trošak održavanja dok drugi koriste javne površine, neki vrtići imaju vlastitu kuhinju i zaposleno kuhinjsko osoblje dok drugi koriste usluge dostave hrane, neki vrtići zapošljavaju stručne suradnike dok drugi ne i time imaju veće odnosno manje izdatke za zaposlene itd. Mnogo je dakle faktora koji utječu na izračun ekonomske cijene te je nemoguće sve ustanove predškolskog odgoja svesti pod zajednički nazivnik.

Ovim materijalom predlažu se novi iznosi sufinanciranja na način da se jaslički odgojno-obrazovni program predlaže sufinancirati iznosom od 285,00 eura mjesečno po djetetu, a vrtićki odgojno-obrazovni program sufinancirati iznosom od 225,00 eura mjesečno po djetetu.

Predloženi iznosi za vrtićki odgojno-obrazovni program i jasličke odgojno-obrazovne skupine predstavljaju uvećanje u odnose na dosadašnje iznose iz razloga nedostatnih kapaciteta za upis prvenstveno djece jasličke dobi u dječje vrtiće čiji je osnivač Grad Rijeka te veću ekonomsku cijenu jasličkog odgojno-obrazovnog programa u odnosu na vrtićki odgojno-obrazovni program zbog mogućnosti upisa manjeg broja djece u ove skupine, sukladno mjerilima Državnog pedagoškog standarda. Cilj je ovog pristupa dodatno stimulirati dječje vrtiće za zadržavanje jasličkih odgojno-obrazovnih skupina odnosno otvaranje novih takvih skupina.

Dakako, prilikom svakog financijskog odmaka potrebno je voditi računa o ekonomičnosti u upravljanju javnim novcem i mogućnostima gradskog proračuna.

Predloženi novi iznosi sufinanciranja vrtića drugih osnivača 2024

Smještaj djece u vrtićima u drugim općinama i gradovima

Grad Rijeka već duži niz godina sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača na području drugih gradova i općina, uz uvjet da oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke, a dijete pohađa dječji vrtić izvan područja grada Rijeke zbog raznih životnih okolnosti. Roditelji stoga imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za sufinanciranje te se slijedom odobrenog zahtjeva, s dječjim vrtićem sklapa ugovor o sufinanciranju programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

U proteklom razdoblju, u dječje vrtiće drugih gradova i općina bio je upisan maksimalan broj od 20 djece koja su u mogućnosti ostvariti sufinanciranje te se stoga predlaže nastavak sufinanciranja istog broja djece.

Redoviti cjelodnevni (10-satni) program predškolskog odgoja sufinancirat će se iznosom od 150,00 eura po djetetu mjesečno, a redoviti poludnevni (6-satni) program iznosom od 105,00 eura po djetetu mjesečno.

Dakle, primarni kriterij za odobravanje sufinanciranja boravka djeteta u dječjem vrtiću je utvrđeno prebivalište djeteta i obaju roditelja na području Rijeke koje roditelj dokazuje vjerodostojnom dokumentacijom. Iznimke od ovog pravila odnose se na samohrane roditelje, jednoroditeljske obitelji te dijete roditelja koji ima status stranca s odobrenim privremenim boravkom ili međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj, a živi na području Rijeke te dijete kojem je dodijeljen skrbnik odnosno dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište na području grada Rijeke, odnosno ako ustanova socijalne skrbi ima sjedište ili podružnicu na području grada Rijeke.

Financijska sredstva za ostvarivanje programa

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba sukladno ovom Programu osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu.

Planom raspodjele sredstava za provođenje programa javnih potreba predviđeno je ukupno 18.690.178,00 eura. Od ukupnog iznosa za programsku djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke planira se izdvojiti 17.215.178,00 eura, za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača predviđeno je 1.449.200,00 eura, a za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića na području drugih gradova i općina 25.800,00 eura.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na samom savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Proučite navedeni nacrt prijedloga odluke i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Program bio što kvalitetnije u konačnici formiran.