Osnivanje mjesnih odbora, izbori za članove vijeća mjesnih odbora, područja, granice, sjedišta mjesnih odbora te rad i djelovanje mjesnih odbora i njegovih tijela (predsjednika vijeća i vijeća mjesnog odbora) na području Grada Rijeke reguliran je zakonskim i normativnim aktima.

U radu mjesnih odbora važni su sljedeći normativni akti: