22. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se u četvrtak, 28. studenoga 2019. godine, u 9,30 sati, u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

  1. Izbori i imenovanja
   a) Prijedlog odluke o izboru predsjednice Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke
   b) Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke
  2. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke ″AmbasadoRI odgoja i obrazovanja″
  3. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina
  4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2019. godini
  5. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci
   b) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci
  6. Prijedlog zaključka o potrebi izrade Akcijskog plana za sprečavanje vandalizma na području Grada Rijeke
  7. Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca za 2018. godinu
  8. Izvješće o radu Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2018. godinu
  9. Izvješće o radu Art-kina za 2018. godinu
  10. Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2018. godinu
  11. Izvješće o radu Muzeja grada Rijeke za 2018. godinu
  12. Izvješće o radu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2018. godinu
  13. Izvješće o radu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2018. godinu
  14. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Rijeka 2020. d.o.o. za 2018. godinu
  15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
  16. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase
  17. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Sušak-Nova
  18. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu za mjesec listopad.

Uvid u materijale po predloženom dnevnom redu može se izvršiti na web-stranici Grada Rijeke.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

Skip to content