U prostorima Odjela gradske uprave za poduzetništvo Grada Rijeke 28. veljače 2018. godine održan je peti partnerski sastanak projektnog tima projekta Proizvodni park torpedo.

Na sastanku je razmatran vezan uz projektni element „Upravljanje i administracija“ kako bi se izradil izvješće o napretku projekta, tzv. drugi ZNS, s obzirom na to da je već protekao drugi kvartal provedbe projekta. Nadalje, unutar projektnog elementa 2 koji se odnosi na pripremu i provedbu postupaka javne nabave, predstavnici Grada Rijeke izvijestili su o tijeku postupka javne nabave za izvođenje radova. Rok za predaju ponuda završava 12. ožujka 2018. do 12 sati, nakon čega će uslijediti otvaranje ponuda. Jednako tako, objavit će se javni poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova, sve prema Planu nabave.

Za izradu promotivnog materijala izabran je obrt ZIGO iz Rijeke, a ujedno je članovima projektnog tima predstavljen i podijeljen promotivni materijal u vidu informativnog letka projekta, blokova za pisanje i kemijskih olovki. Promotivni materijal bit će distribuiran prema ciljnim skupinama, kao i prema sudionicima raznih događanja u organizaciji partnera i suradnika projekta.

Skip to content