Na javnom savjetovanju do 16. siječnja 2020. godine nalazi se Nacrt prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022.

Akcijski plan planski je dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području velikog grada.

Akcijski plan sadrži i procjenu potrebnih investicijski sredstava za provedbu mjera u iznosu od čak 171,6 milijuna kuna, koji se planiraju osigurati iz proračuna Grada Rijeke, vlastitih i kreditnih sredstava komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke, sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja pokrivaju postotak opravdanih troškova koje propisuje Fond i iz sredstava dostupnih iz strukturnih fondova Europske unije.

Plan sadrži tri grupe mjera, posvećenih povećanju energetske učinkovitosti u području zgradarstva, prometa i javne rasvjete.

Planirana druga faza obnove toplinskog sustava grada Rijeke

Prema analiziranim podacima sektor zgradarstva ima udio potrošnje od oko 59% ukupne potrošnje energije grada Rijeke. Iz tog je razloga procijenjeno da su najveći potencijali energetskih ušteda upravo u ovom sektoru te su u skladu s time postavljeni i odgovarajući ciljevi i mjere. Mjere se odnose kako na zgrade u vlasništvu i korištenju Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u (su)vlasništvu Grada Rijeke, tako i na stambene zgrade.

Kad se radi o javim objektima, mjere uključuju energetske preglede i certificiranje zgrada, organizaciju Riječkih energetskih dana, obnovu zgrada u gradskom vlasništvu (obnova dvorca Stara Sušica i Boćarskog centra Podvežica te rekonstrukcija Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju), izgradnju kotlovnice na biomasu (sječka) za potrebe KD Čistoće, ugradnju solarnih panela na komunalnoj garaži KD Čistoće te ugradnju fotonaponskih panela na krovu konstrukcije buduće sortirnice otpada.

Mjere energetske učinkovitosti za stambene zgrade odnose se na obnovu toplinskog sustava grada Rijeke. Naime, u razdoblju od 2016. do 2019. godine obnovljeno je četiri kilometra toplovodne mreže od ukupno 12,5 km dotrajale mreže starije od 40 godina. U drugoj fazi obnove planira se obnova preostalih 8,5 km toplovodne mreže čime bi kompletan riječki sustav bio obnovljen novim predizoliranim cijevima uz značajno smanjenje energetskih gubitaka. Projekt je prijavljen za dobivanje EU sredstava putem ITU mehanizma za urbane aglomeracije.

Od nabave novih autobusa i komunalnih vozila do uvođenja e-bicikala

Sektor prometa ima udio potrošnje od 39% ukupne potrošnje energije grada Rijeke. Mjere se odnose na komunalna vozila, javni prijevoz, CNG punionicu te e-bicikle.

Tako KD Čistoća planira nabavu tri vozila na električni pogon, pet vozila na plin za prikupljanje otpada, uvođenje programskog rješenja za računalno planiranje i optimiranje ruta distribucije, ugradnju senzora zapunjenosti spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te edukaciju vozača s elementima eko vožnje.

Autotrolej planira nabavu novih vozila niske emisije CO2 te opremanje stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište. Rijeka plus predviđa zamjenu stare dotrajale semaforske opreme pametnim semaforima, kao i projekte koji se odnose na kvalitetnije upravljanje i nadzor prometom putem Gradskom prometnog centra.

Energo planira izgradnju druge CNG punionice u nadležnosti, a Grad Rijeka uvođenje sustava električnih bicikala.

Što se tiče javne rasvjete, planirana je rekonstrukcija rasvjete na Novoj cesti i Liburnijskoj ulici.

Planirano smanjenje emisija CO2 u trogodišnjem razdoblju za 1.927,09 tona

Predloženi plan se nastavlja na dosadašnji, a uključuje provedbu mjera energetske učinkovitosti na području zgradarstva, prometa i rasvjete s očekivanim smanjenjem emisija CO2 u trogodišnjem razdoblju za 1.927,09 tona, odnosno uštedom 6.198.376 kWh.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine usklađen je s Četvrtim nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje 2017. – 2019., Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske te Akcijskim planom energetski održivog razvitka grada Rijeke (SEAP – Sustainable Energy Action Plan) iz 2010. i njegovom revizijom iz 2016. godine. Nadovezuje se na Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. godine.

Grad Rijeka potpisnik je Energetske povelje gradonačelnika i župana, usvojene 2008. godine, a 2009. godine bio je jedan od prvih hrvatskih gradova koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika europskih gradova (Covenant of Mayors), ambiciozne europska inicijativa koja uključuje lokalne i regionalne vlasti u borbu protiv klimatskih promjena s ciljem smanjivanjem emisija ugljikova dioksida (CO2) za najmanje 20% do 2020. godine.

U listopadu 2015. godine službeno su se ujedinile dvije inicijative – Sporazum gradonačelnika i Prilagodba gradonačelnika – u inicijativu Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors and Mayors Adapt Initiative). Nova inicijativa, kojoj se Rijeka pridružila 2019. godine, podržava postizanje cilja smanjenja emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030., prihvaćanje usvajanja integriranog pristupa radi ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i osiguranje pristupa sigurnoj, održivoj i dostupnoj energiji za sve.