Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi promjena nastalih u području obuhvata Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/05), te na širem gradskom području, a koje imaju utjecaj na daljnji proces provedbe prostorno-planskih uvjeta utvrđenih Planom i koje rezultiraju potrebom: izmjene oblika i…

kampus

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi promjena nastalih u području obuhvata Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/05), te na širem gradskom području, a koje imaju utjecaj na daljnji proces provedbe prostorno-planskih uvjeta utvrđenih Planom i koje rezultiraju potrebom:

  • izmjene oblika i površine građevne čestice Znanstveno-tehnologijskog parka d.o.o. , i s tim u svezi izmjene oblika i površine građevne čestice kotlovnice/energane,
  • planiranja kolnog pristupa građevinama koje su planirane za izgradnju u drugoj fazi izgradnje Sveučilišnog kampusa, a sve u skladu sa izrađenim prostornim programima i idejnim rješenjima predmetnih građevina,
  • izmjene kapaciteta i tipologije građevina za smještaj studenata planiranih za gradnju te s tim u svezi izmjene najvećeg dozvoljenog broja etaža građevina te broja parkirnih mjesta,
  • izmjene kapaciteta i uvjeta gradnje građevine/a na građevnoj čestici oznake D3-1.1.,
  • izmjene oblika i površine građevne čestice sukladno novom programu atletskog stadiona koji će se graditi za potrebe Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci,
  • prenamjene građevne čestice oznake Z1-13 u građevnu česticu stambene namjene,
  • izmjene uvjeta i načina zbrinjavanja/odvodnje oborinskih voda,
  • rješavanja prometne problematike koja se odnosi na formiranje kružnog križanja na spoju Ulice Tome Strižića i Ulice Vjekoslava Dukića,
  • osiguranja preduvjeta za gradnju i smještaj infrastrukturnih objekata i građevina