Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) te Zaključka gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/19-04/64-50, URBROJ: 2170/01-15-00-19-64) od 15. srpnja 2019. godine, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA RIJEKE
od  25. srpnja do  27. kolovoza  2019. godine

Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana u periodu od 25. srpnja do 27. kolovoza 2019. godine:

  • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati,
  • na web stranici: www.rijeka.hr.

Za vrijeme trajanja javne rasprave organiziraju se 25. srpnja 2019. godine javna izlaganja s obrazloženjem Prijedloga izmjena i dopuna Plana:

  • za javnopravna tijela u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 11,00 sati,
  • za svu zainteresiranu javnost u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, u 18,00 sati.

Predstavnici Nositelja izrade će tijekom trajanja javne rasprave pružati dodatno tumačenje izloženog Prijedloga izmjena i dopuna Plana unutar uredovnog vremena za stranke: ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 8,30 do 13,00 sati, u prostorijama Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na adresi Titov trg broj 3.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave (zaključno s 27. kolovozom 2019.):

  • dostaviti u pisanom obliku, poštom na adresu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka ili predati osobno na istoj adresi, u pisarnici, na šalter broj 1,
  • izjaviti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu napisani čitljivo i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, te svi koji nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Tekstualni dio:

Grafički dio:

1.Korištenje i namjena prostora 1:5000

1.1. Korištenje i namjena prostora – pregledna karta 1:10000

2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti 1:10000

3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža

    3.1.Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža, pomorski promet 1:10000

4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

    4.1. Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju 1:10000

    4.4. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – plan procedura 1:10000

    4.5. Oblici korištenja i način gradnje – oblici korištenja 1:10000

    4.6. Oblici korištenja i način gradnje – način gradnje 1:10000

    4.7. Oblici korištenja i način gradnje – urbana pravila 1:10000

Prezentacija: