Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara raspisuje Javni poziv korisnicima grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat  u 2018. godini. Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za…

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara raspisuje

Javni poziv korisnicima grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat  u 2018. godini.

 1. Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Radi korištenja tih sredstava, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat (u daljnjem tekstu:Pravilnik).
 2. Javni poziv upućen je korisnicima grobnih mjesta:
  -grobna mjesta koja se nalaze na području Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala u Rijeci, Ulica Petra Kobeka bb određene Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 23. ožujka 2006. godine (KLASA: UP-I-612-08/06-06/0173, UR. BROJ: 532-04-01-1/4-06-2) i
  -grobna mjesta koja se nalaze na području Kulturno povijesne cjeline Groblja Trsat u Rijeci, Ulica Slavka Krautzeka određene Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 23. ožujka 2006. godine (KLASA: UP-I-612-08/06-06/0181, UR. BROJ: 532-04-01-1/4-06-2)
 3. Iz sredstava spomeničke rente sufinancirat će se troškovi provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat (u daljnjem tekstu: Program) kako slijedi:
  a) u 40% iznosu ili najviše do iznosa od 50.000,00 kn za grobno mjesto koje je ostvarilo između 10-27 bodova,
  b) u 50% iznosu ili najviše do iznosa od 150.000,00 kn za grobno mjesto koje je ostvarilo između 28-52 bodova.
 4. Prijavu na javni poziv iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti korisnik grobnog mjesta iz članka 2. ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Podnositelj prijave).
  Pod korisnikom grobnog mjesta razumijeva se osoba kojoj je Komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: KD Kozala) dalo na korištenje grobno mjesto na grobljima iz stavka 2. ovog poziva na temelju rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta odnosno ugovora o korištenju grobnog mjesta.
  U slučaju kada ima više korisnika grobnog mjesta, Podnositelj prijave mora imati punomoć za zastupanje danu od strane ostalih korisnika grobnog mjesta.
 5. Program koji predlaže podnositelj prijave može obuhvaćati djelomičnu ili cjelovitu sanaciju i obnovu grobnog mjesta.
 6. Prijava na javni poziv se ne može podnijeti ako nisu podmirena dugovanja s osnova grobne naknade za korištenje grobnog mjesta prema KD Kozala.
 7. Svi poslovi u svezi s provedbom Programa moraju biti izvedeni sukladno odredbama zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.
  Korisnik grobnog mjesta dužan je u okviru izvršenja Programa, izvesti sve potrebne radove sukladno posebnim uvjetima i rješenju o prethodnom odobrenju utvrđenim od strane Konzervatorskog odjela u Rijeci.
 8. Korisnik grobnog mjesta dužan je dostaviti dokaz da je ponudu s najnižom cijenom odabrao na temelju najmanje tri prikupljene ponude, ako je procijenjena vrijednost radova iznad 20.000,00 kn, odnosno jednu ponudu ukoliko je iznos manji od 20.000,00 kn
 9. Prijava za sufinanciranje Programa podnosi se Gradu Rijeci u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca prijave.
  Prijavu popunjenu on-line treba dostaviti i ispisanu, sa svom potrebnom dokumentacijom određenom u obrascu prijave, na adresu: Grad Rijeka, 51000 Rijeka, Titov trg 3 (središnja pisarnica Grada Rijeke).
  Obrazac prijavnice može se dobiti u Informativnom centru Grada Rijeke – Ri info, Korzo 18b, gdje se može izvršiti i on-line prijava.
 10. Nakon isteka roka za podnošenje prijava Odjel gradske uprave za kulturu, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: Odjel), dostavlja prijave Povjerenstvu za obradu prijava. Nepravovremene prijave kao i prijave koje nisu podnesene u skladu s odredbama ovoga Javnog poziva i Pravilnika, neće se uzeti u razmatranje.
 11. Povjerenstvo za obradu prijava stručno vrednuje podnesene prijave, vrši bodovanje po zaprimljenim prijavama te utvrđuje prijedlog Liste prioriteta.
 12. Na temelju odluke Povjerenstva za obradu prijava, a ovisno o proračunskim sredstvima Grada Rijeke, Gradonačelnik utvrđuje konačnu Listu prioriteta i to najkasnije do 30. studenog 2017.
  Nakon utvrđivanja Liste prioriteta, Grad i korisnik sredstava (u daljnjem tekstu: Korisnik) sklapaju ugovor kojim se utvrđuje: iznos odobrenih sredstava spomeničke rente, dinamika njihove dodjele, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, rokovi provedbe Programa i ostala međusobna prava i obveze korisnika i Grada.
 13. Isplata sredstava obavlja se temeljem zahtjeva Korisnika dostavljenog Odjelu najkasnije do 1. prosinca 2018. za isplatu sredstava i dostave izvješća koje sadrži: račun izvođača, dokaz o uplati vlasničkog (ili cjelokupnog) dijela izvođaču radova, izjavu Konzervatorskog odjela u Rijeci da su radovi izvedeni pod nadzorom i u skladu s rješenjem o prethodnom odobrenju.
 14. Korisnik je dužan izvršiti Program u razdoblju važenja Liste prioriteta, najkasnije do 01. prosinca 2018. godine.
  U slučaju neizvršenja obveza korisnika utvrđenih odredbama Pravilnika i ugovora o sufinanciranju, korisnik će biti brisan sa Liste prioriteta.
 15. Korisnik je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
  a) punomoć za zastupanje svih sukorisnika grobnog mjesta danu podnositelju prijave u slučaju kada ima više korisnika grobnog mjesta,
  b) izjavu podnositelja prijave u izvorniku o isplaniranoj financijskoj konstrukciji ulaganja s naznakom izvora financiranja i učešća Grada Rijeke te o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta,
  c) potvrdu KD Kozala d.o.o. o statusu korisnika grobnog mjesta i o podmirenim troškovima grobne naknade ne starija od 30 dana,d) potvrdu KD Kozala d.o.o. o podacima ukopanih u grobno mjesto. Istu je potrebno ovjeriti od strane Konzervatorskog odjela u smislu određivanja statusa ukopane osobe od povijesne važnosti za grad Rijeku i Sušak,

  e) potvrdu o izvršenoj valorizaciji skulpture na grobnom mjestu od strane kvalificirane stručne osobe ukoliko se ona nalazi na grobnom mjestu,

  f) posebne uvjete obnove i rješenje o prethodnom odobrenju izdane od Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Rijeci,

  g) ponudu s troškovnikom za izvođenje radova sanacije i obnove grobnog mjesta pribavljenu od izvođača kojemu je nadležni Konzervatorski odjel izdao uvjerenje za izvođenje predmetnih radova,

  h) dokaz da je ponuda s najnižom cijenom odabrana na temelju najmanje tri prikupljene ponude, ako je procijenjena vrijednost radova iznad 20.000,00 kn, odnosno jednu ponudu ukoliko je iznos manji od 20.000,00 kn,

  i) fotodokumentaciju u papirnatom i digitalnom obliku.

 16. Prijave se podnose od objave poziva do 8. listopada 2017. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu podnesene u skladu s odredbama ovoga Javnog poziva neće se uzeti u razmatranje.

Podrobnije informacije mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za kulturu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Korzo 16 ili na tel. +385 51 209 238 i +385 51 209 555.