Na temelju Statuta Grada Rijeke, u skladu s Odlukom o najmu stanova, Javnog poziva za sufinanciranje demografske mjere – poticajno stanovanje u 2023. godini te Ugovora o sufinanciranju demografske mjere – poticajno stanovanje sklopljenog između Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, gradonačelnik Grada Rijeke raspisuje Javni poziv za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Rijeke.

Na temelju Statuta Grada Rijeke (”Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ”Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21 – dalje: Statut), u skladu s Odlukom o najmu stanova (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 12/11, 15/11 i 54/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/20, dalje: Odluka), Javnog poziva za sufinanciranje demografske mjere – poticajno stanovanje u 2023. godine od 13.10.2023. (dalje: Javni poziv), te Ugovora o sufinanciranju demografske mjere – poticajno stanovanje br. 99/10/2023 KLASA: 370-01/23-01/250, URBROJ: 2170-1-08-00-23-5 od 16.11.2023. godine (dalje: Ugovor) sklopljenog između Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, Gradonačelnik Grada Rijeke raspisuje:

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U NAJAM STANA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

I. Predmet javnog poziva je davanje u najam stana koji se nalazi na drugom katu zgrade u Rijeci, površine 60,75 m2, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje s blagovaonicom, kupaonice s WC-om, spremišta, hodnika, lođe, drvarnice, ukupne površine 60,75 m2. Sastavni dio ovog Javnog poziva je tlocrt predmetnog stana.

II. Iznos najamnine utvrđuje se po cijeni m2 od 2,00 eura/m2 mjesečno za prve tri godine najma, odnosno 121,50 eura mjesečno. Najmoprimac je u navedenom periodu u obvezi plaćati sve troškove stanovanja (troškove vode, struje, plina, komunalne naknade, pričuvu, kao i sve ostale troškove u svezi sa stanovanjem) te jednom mjesečno dostavljati potvrde o uplati Gradu Rijeci. Po proteku tri godine, najamnina za navedeni stan bit će utvrđena na temelju važećeg Zaključka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine.

III. Podnositelji zahtjeva za davanje stana iz točke I. u najam moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • mlada obitelj koja ima jedno do troje djece. Roditeljima u mladoj obitelji smatraju se osobe do navršene 45. godine života;
 • najmanje jedan roditelj treba biti u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u tvrtki/organizaciji koja ima sjedište ili podružnicu na području Grada Rijeke;
 • punoljetni državljani Republike Hrvatske;
 • osobe koje imaju neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke najmanje tri mjeseca prije dana objave Javnog poziva;
 • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje na području Republike Hrvatske nemaju nekretninu podobnu za stanovanje niti su takvu nekretninu otuđili u posljednjih 5 godina;
 • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje nemaju u najmu stan koji je u vlasništvu Grada Rijeke ili Republike Hrvatske;
 • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje nemaju u najmu stan sa zaštićenom najamninom u vlasništvu fizičke osobe;
 • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje nemaju nepodmirene obveze prema Gradu Rijeci;
 • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje nisu u sudskom sporu s Gradom Rijekom.

IV. Prednost za davanje u najam stana imaju obitelji u kojima su oba roditelja zaposlena na neodređeno vrijeme. Jednoroditeljska obitelj u kojoj je roditelj zaposlen na neodređeno vrijeme bodovno je izjednačena s obitelji u kojoj su oba roditelja zaposlena na neodređeno vrijeme.

Podnositelj uz zahtjev mora priložiti sljedeće isprave za sebe i sve članove domaćinstva:

 1. Presliku valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva;
 2. Izvatke iz matice rođenih za sve članove obiteljskog domaćinstva, ne starije od 30 dana računajući od dana objave Javnog poziva;
 3. Dokaze o zaposlenju u tvrtki/organizaciji sa sjedištem ili podružnicom na području Grada Rijeke
 4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o duljini staža,
 5. Uvjerenja o prebivalištu za sve članove domaćinstva, ne starije od 30 dana računajući od dana objave Javnog poziva;
 6. Vlastoručno pisanu izjavu podnositelja zahtjeva o postojanju izvanbračne zajednice, dana pod kaznenom odgovornošću, potpisana od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog druga i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika
 7. Izvadak iz registra životnog partnerstva ili druga odgovarajućom javnom ispravom ne starija od 30 dana
 8. Vlastoručno pisanu izjavu o postojanju neformalnog životnog partnerstva osoba istog spola, danom pod kaznenom odgovornošću, potpisanom od strane podnositelja zahtjeva, životnog partnera i dva svjedoka, s time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.
 9. Vlastoručno pisanu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva nemaju nekretninu podobnu za stanovanje na području Republike Hrvatske niti su takvu nekretninu otuđili u posljednjih 5 godina, te da nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada Rijeke ili Republike Hrvatske, niti da imaju u najmu stan sa zaštićenom najamninom u vlasništvu fizičke osobe;
 10. Potvrde Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci izdane temeljem pregleda abecednog imenika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan (ne starija od 30 dana računajući od dana objave Javnog poziva);
 11. Uvjerenja Državne geodetske uprave, Područnog Ureda za katastar Rijeka o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu (ne starije od 30 dana računajući do dana objave Javnog poziva);
 12. Potvrda ili uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovnom upisu u školsku / akademsku godinu 2023/2024 (za punoljetnu djecu na redovnom školovanju);
 13. Potvrda nadležnog tijela o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva.

Postojanje izvanbračne zajednice dokazuje se izjavom iz točke 6. i uvjerenjima o prebivalištu iz kojih je razvidno da izvanbračni drugovi imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi, odnosno da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Postojanje životnog partnerstva osoba istog spola dokazuje se izvatkom iz registra životnog partnerstva ili drugom odgovarajućom javnom ispravom ne starijom od 30 dana slijedom odredbi Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14, 98/19).

Postojanje neformalnog životnog partnerstva osoba istog spola dokazuje se izjavom iz točke 8. i uvjerenjima o prebivalištu iz kojih je razvidno da neformalni životni partneri imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi, odnosno da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Postojanje jednoroditeljske obitelji dokazuje se presudom o razvodu braka, planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ovjerenim od strane suda, izvodom iz matične knjige rođenih za dijete ili drugom odgovarajućom dokumentacijom.

Djetetom se smatraju maloljetne osobe i osobe koje su na redovnom školovanju.

V. Lista reda prvenstva za davanje stana u najam u slučaju zadovoljavanja kriterija iz točke III. određuje se prema sljedećim kriterijima:

 1. duljina prebivanja podnositelja zahtjeva na području grada Rijeke (0,5 bodova po godini)
 2. broj godina radnog staža podnositelja zahtjeva (1 bod po godini)
 3. broj maloljetne djece i djece na redovnom školovanju podnositelja zahtjeva koja će s istim živjeti (5 bodova po djetetu), s time da je po ovom kriteriju s obzirom na strukturu stana moguće ostvariti maksimalno 15 bodova
 4. podnositelj zahtjeva ima status člana uže obitelji poginulog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (1 bod)
 5. mlada obitelj u kojoj su oba roditelja zaposlena na neodređeno vrijeme u tvrtki/organizaciji koja ima sjedište ili podružnicu na području grada Rijeke pri čemu su izjednačene obitelji s oba roditelja i jednoroditeljske obitelji – samohrani roditelj (30 bodova)

Sukladno uvjetima iz Ugovora o sufinanciranju demografske mjere – poticajno stanovanje, broj ugovora 99/10/2023 ( u daljnjem tekstu: Ugovor) koji je sklopljen dana 16. studenog 2023. godine između Primorsko – goranske županije i Grada Rijeke, Grad Rijeka obvezan je dati predmetni stan u najam mladoj obitelji s djecom. S obzirom da je predmetni stan dvosoban i ima površinu 60,75 m2, isti je pogodan za stanovanje za obitelj s najviše troje djece.

Utvrđeni bodovi prema uvjetima i kriterijima iz ovog Javnog poziva zbrajaju se te se na osnovu ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi reda prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednaki broj bodova, prednost pri utvrđivanju redoslijeda davanja stana u najam ima podnositelj zahtjeva koji ostvari veći broj bodova redoslijedom slijedećih kriterija:

 1. mlada obitelj u kojoj su oba roditelja zaposlena na neodređeno vrijeme pri čemu su izjednačene obitelji s oba roditelja i jednoroditeljske obitelji – samohrani roditelj
 2. po datumu rođenja podnositelja zahtjeva, na način da prednost ima podnositelj zahtjeva koji je mlađi
 3. po datumu i satu podnošenja zahtjeva, na način da prednost ima podnositelj zahtjeva koji je ranije predao zahtjev.

VI. Rok za podnošenje prijave za davanje stana u najam je 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči i na web stranicama Grada Rijeke.

U slučaju nepotpunog zahtjeva pozvat će se podnositelj zahtjeva elektronskim putem te će se odrediti dodatni rok od 3 dana za dopunu zahtjeva potrebnom dokumentacijom. Ako u navedenom roku nije dostavljena tražena dokumentacija, zahtjev će se smatrati nepotpunim te će se izvršiti bodovanje bez bodovanja uvjeta odnosno mjerila za koje nisu dostavljeni dokazi.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete ili uz zahtjev nije dostavljena dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana u najam odnosno za uvrštenje na Listu, zahtjev će biti odbijen.

Zahtjevi podneseni izvan roka odbacit će se.

VII. Prije sklapanja Ugovora o najmu stana podnositelj zahtjeva sa najvećim brojem bodova, bit će pozvan na razgledavanje stana. Ukoliko pozvani podnositelj zahtjeva nakon razgledavanja ponuđenog stana odbije prihvatiti predmetni stan, o tome daje potpisanu izjavu, a stan će biti ponuđen slijedećem podnositelju zahtjeva po redoslijedu.

VIII. Lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči te web stranici Grada Rijeke i svi podnositelji imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objave. Prigovor se podnosi u pisanom obliku Gradonačelniku Grada Rijeke, preporučenom poštom na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, 51000 Rijeka, ili osobno u pisarnici Grada Rijeke. Konačnu Listu utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke.

Konačna Lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3 (prizemno) te na web stranici Grada Rijeke.

IX. Zahtjevi se podnose od 3. lipnja 2024. godine do zaključno 11. lipnja 2024. godine osobno u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje, šalteri broj 1, 2, 3 – radnim danom od 8,30 do 15,30 sati ili putem pošte na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3, s naznakom „ZAHTJEV ZA UVRŠTENJE NA LISTU REDA PRVENSTVA“.

Zahtjev se podnosi isključivo na obrascu koji je moguće podići na šalterima 1, 2, 3 u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje te na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gradsku imovinu, Rijeka, Titov trg 3 osobno, putem telefona 209-341 ili e-maila ema.turkovic@rijeka.hr.

X. Ugovor o najmu sklapa se u roku od 30 dana od objave konačne Liste reda prvenstva. Osoba koja s Gradom Rijekom sklopi ugovor o najmu stana dužna je u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora useliti u stan.