Temeljem članka 6. Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/11 i 46/12), Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke objavljuje

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina

I.

Likovna nagrada Ivo Kalina (u daljnjem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se za najbolju likovnu izložbu na području suvremene umjetnosti održanu tijekom 2017. i 2018. godine u galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke.

Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj odnosno pravnoj osobi za najbolju samostalnu izložbu ili autorsku koncepciju izložbe.

Nagrada se sastoji od posebnog pisanog priznanja te novčane nagrade u brutto iznosu od 20.000.00 kuna.

Nagrada se dodjeljuje za postignuća ostvarena u prethodne dvije kalendarske godine.

Ako Nagradu ostvari više osoba (grupa), svakom pojedinom članu grupe dodjeljuje se pisano priznanje, a iznos novčane nagrade dijeli se na jednake dijelove.

II.

Prijedlog mora biti pisano obrazložen i dokumentiran. Prijedlog mora sadržavati:

  • ime i prezime, adresu, odnosno naziv i sjedište predlagatelja,
  • ime i prezime, adresu, odnosno naziv i sjedište kandidata.
  • životopis (za kandidata koji je fizička osoba) odnosno opis dosadašnjeg rada (za kandidata koji je pravna osoba),
  • dokumentaciju o održanoj izložbi (kritički osvrti, stručne ocjene, recenzije iz javnih glasila kojima se potvrđuju navodi iz prijedloga)
  • pisano obrazloženje.

III.

Za stručno vrednovanje pristiglih prijedloga zaduženo je Stručno povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Rijeke.

Rok za dostavu prijedloga je 8.11.2019. godine.

Prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se uzeti u razmatranje.

Nakon isteka roka za dostavu prijedloga određenog u Pozivu. Odjel gradske uprave za kulturu pristigle prijedloge dostavlja Stručnom povjerenstvu.

Ocjenu pristiglih prijedloga zajedno s prijedlogom za dodjelu Nagrade. Stručno povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku Grada Rijeke, koji donosi odluku o dodjeli Nagrade. Predlagatelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe.

Prijedlozi programa mogu se predati isključivo u pisarnici Grada odjeljak broj 1., Titov trg 3 ili poslati poštom na adresu:

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za kulturu
Likovna nagrada IVO KALINA
Korzo 16
51000 RIJEKA

Skip to content