Gradsko vijeće Grada Rijeke, Odbor za javna priznanja  objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2020. godini. Prijedlozi se mogu dostavljati do petka, 28. veljače 2020. godine.

Na temelju odredbe članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13) Odbor za javna priznanja Grada Rijeke objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2020. godini

I.

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2020. godini i to:

 • Nagrade Grada Rijeke za životno djelo

Nagrada se dodjeljuje domaćoj fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Rijeke. Nagrada Grada Rijeke za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

 • Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke”

Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke” se dodjeljuje za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke. Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za dugogodišnji rad i doprinos u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava te u drugim područjima društvenog života.

 • Godišnje nagrade Grada Rijeke

Godišnja nagrada Grada Rijeke je javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Rijeku, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

II.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. ovog poziva mogu podnijeti:

 • građani grada Rijeke,
 • domaće pravne osobe i
 • gradonačelnik Grada Rijeke.

III.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 1. ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
 2. prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
 3. podnositelj prijedloga, fizička osoba, dužan je dostaviti dokaz o prebivalištu na području Grada Rijeke (presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu),
 4. osobno ime odnosno naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (kratak životopis),
 5. naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog,
 6. iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 7. odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga,
 8. prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

IV.

Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti tekst od najviše dvanaest riječi koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

V.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.

VII.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke” ili putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, do petka, 28. veljače  2020. godine.

VIII.

Prijedlozi se mogu podnijeti na obrascu za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2020. godini koji je objavljen na www.rijeka.hr.

IX.

Ostale informacije mogu se dobiti u Uredu Grada, Korzo 16, putem telefona broj 209-524 i elektroničke pošte na adresi ured-grada@rijeka.hr.

Predsjednik Odbora
Andrej Poropat