Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke objavljuje Javni poziv
za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ u 2021. godini.

Na temelju odredbe članka 7. Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ („Službene novine Grada Rijeke“ broj 21/19) Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ u 2021. godini

 I.

Nagrada „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ (u daljnjem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se odgojno-obrazovnom radniku (odgojitelju, učitelju, stručnom suradniku i ravnatelju) za individualni doprinos odgoju i obrazovanju ostvarenom u prethodne tri pedagoške/školske godine – 2017./2018., 2018./2019. i 2019./2020. Nagrada se dodjeljuje odgojno-obrazovnom radniku u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama sa sjedištem na području grada Rijeke.

II.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade iz točke I. ovog poziva ima odgojiteljsko vijeće predškolske ustanove sa sjedištem na području grada Rijeke, odnosno učiteljsko vijeće osnovnoškolske ustanove sa sjedištem na području grada Rijeke, u kojoj odgojno-obrazovni radnik ima zasnovan radni odnos.

Odgojno-obrazovna ustanova može predložiti samo jednog odgojno-obrazovnog radnika koji ima najmanje tri godine radnog staža u ustanovi koja ga predlaže.

III.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijavni obrazac koji je sastavni dio ovog poziva;
  2. Izjavu o davanju suglasnosti predloženog odgojno-obrazovnog radnika za obradu osobnih podataka koja je sastavni dio ovog poziva;
  3. Potvrdu ustanove (potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje ustanove i ovjerenu pečatom), a iz koje je razvidna vrsta zaposlenja (neodređeno/određeno vrijeme) i radno vrijeme, ukupno ostvareni radni staž u ustanovi, naziv radnog mjesta i stručna sprema predloženog odgojno-obrazovnog radnika u ustanovi prijavitelju, ne stariju od 30 dana od dana objave ovog poziva;
  4. Presliku izvatka iz sudskog registra Trgovačkog suda iz koje je razvidan naziv, sjedište/adresa, pravni oblik, djelatnost, osoba ovlaštena za zastupanje ustanove. Izvadak ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog poziva. Navedeni izvadak potrebno je dostaviti samo ukoliko ustanovi prijavitelju osnivač nije Grad Rijeka, odnosno ukoliko ustanova prijavitelj nije utvrđena u Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18, 4/19, 13/19 i 20/19);
  5. Preslike odgovarajuće relevantne popratne dokumentacije kojom se potvrđuju navodi iz prijavnog obrasca (izvješća, uvjerenja, projektne prijave, potvrde o završenom osposobljavanju, volonterske knjižice, sklopljeni sporazumi i ), a iz kojih je vidljivo razdoblje trajanja aktivnosti, dionici u provedbi, naznaka o vrsti aktivnosti i ostale informacije previđene Prijavnim obrascem. Prilikom prilaganja odgovarajuće popratne dokumentacije nužno je jasno istaknuti koju kategoriju Prijavnog obrasca ista potvrđuje.

Prijavni obrazac mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe za zastupanje ustanove prijavitelja i ovjeren pečatom.

Grad Rijeka zadržava pravo uvida u izvornike dokumenata.

IV.

Prijedlog za dodjelu Nagrade podnosi se na Prijavnom obrascu, koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr, s priloženom popratnom dokumentacijom, i to preporučenom poštanskom pošiljkom na sljedeću adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Trpimirova 2, 51000 Rijeka, s napomenom Prijedlog za dodjelu nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ u 2021. godini. Prijedlog se može dostaviti i putem Pisarnice Grada Rijeke, Trpimirova 2/III, 51000 Rijeka.

Rok za podnošenje prijedloga je utorak, 27. listopad 2020. godine.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi, odnosno prijedlozi koji nisu u skladu s odredbama Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ neće se uzeti u razmatranje, a prijavitelj nema pravo podnošenja prigovora.

V.

Nagrada odgojno-obrazovnom radniku dodjeljuje se u novčanom iznosu od 7.000,00 kuna i u obliku pisanog priznanja.

VI.

U 2021. godini dodijelit će se najviše tri (3) pojedinačne Nagrade, i to:

  • jedna (1) Nagrada odgojno-obrazovnom radniku iz predškolske ustanove,
  • dvije (2) Nagrade odgojno-obrazovnim radnicima iz osnovnoškolske ustanove.

VII.

Odluku o dodjeli Nagrada odgojno-obrazovnim radnicima donosi Gradonačelnik Grada Rijeke na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu Nagrade u 2021. godini.

VII.

Sve informacije mogu se dobiti u Odjelu za odgoj i školstvo Grada Rijeke putem telefona na broju 051/209-572 ili putem e-mail adrese skolstvo@rijeka.hr.

IX.

Ovaj javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.