Grad Rijeka, Gradsko vijeće, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja pokreće postupak predlaganja kandidata za imenovanje predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Grad Rijeka
Gradsko vijeće
Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja

Na temelju članka 14. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/22) Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke raspisuje

Javni poziv
za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Etičkog povjerenstva
Gradskog vijeća Grada Rijeke

I.

Pokreće se postupak predlaganja kandidata za imenovanje predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Etičko povjerenstvo).

Etičko povjerenstvo odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradskog vijeća o povredama Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

II.

Etičko povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.

Za predsjednika i članove Etičkog povjerenstva biraju se osobe nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik i članovi Etičkog povjerenstva ne mogu biti nositelji političkih dužnosti, niti članovi političke stranke ili kandidati nezavisnih lista zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

III.

Predsjednika i članove Etičkog povjerenstva bira Gradsko vijeće Grada Rijeke na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja.

Predsjednik i članovi Etičkog povjerenstva biraju se na vrijeme do isteka mandata članova Gradskog vijeća Grada Rijeke, a iste osobe mogu biti na tu dužnost izabrane najviše dva puta.

IV.

Kandidati svoju prijavu sa svim traženim podacima dostavljaju na obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva u pisanom obliku poštom na adresu: Grad Rijeka, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, Titov trg 3, s naznakom „Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Rijeke“ ili putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3.

Dokumentacija koja se prilaže prijavi uz obrazac:

  • životopis,
  • dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
  • vlastoručno potpisana izjava kandidata da nije nositelj političke dužnosti niti član političke stranke ili kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

Javni poziv, obrazac za prijavu i obrazac izjave kandidata mogu se preuzeti na web stranici Grada Rijeke, www.rijeka.hr.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 25. studenoga 2022. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

VII.

Ostale informacije u vezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Uredu Grada, Korzo 16, putem telefona broj 209-524 te elektroničke pošte ured-grada@rijeka.hr.

Predsjednik Odbora
Željko Jovanović, v.r.