Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Rijeke. Rok za podnošenje prijava je 9. kolovoza 2019. godine.

U sklopu projekta „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke objavljuje

Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Rijeke

I.

U sklopu projekta „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ (u daljnjem tekstu: „RInkluzija“) raspisuje se javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi (u daljnjem tekstu: pomoćnici) za učenike s teškoćama u razvoju, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu obrazovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog obrazovanja u školama čiji je osnivač Grad Rijeka ili pohađaju posebne odgojno-obrazovne ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka.

II.

Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima.

III.

Poslovi pomoćnika su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba (samo u slučaju nepostojanja adekvatne medicinske/njegovateljske pomoći za  obavljanje tih potreba), potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu.

IV.

Pomoćnici će se u okviru projekta „RInkluzija“ angažirati u osnovnim školama Grada Rijeke, a odabir osoba koje će izvršavati poslove pomoćnika izvršit će projektni tim.

V.

Prijaviti se mogu osobe:

  • koje imaju završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  • protiv kojih se ne vodi kazneni postupak te koje nisu pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela.

VI.

S odabranim pomoćnicima sklopit će se ugovori o radu u trajanju od rujna 2019. godine do lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obaveze.

VII.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati za pomoćnike dužni su priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice),
  • dokaz o nekažnjavanju (uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva),
  • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati (neovjerena preslika), ukoliko kandidat ima završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

Grad Rijeka zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

VIII.

Prijave se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom na sljedeću adresu:

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Trpimirova 2, 51000 Rijeka s napomenom Prijava za pomoćnike u nastavi. Prijave se mogu podnijeti i osobno u Pisarnicu Grada Rijeke, Trpimirova 2/III, 51000 Rijeka.

Rok za podnošenje prijava je 09. kolovoza 2019. godine. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 051/209-572 ili na e-mail adresu skolstvo@rijeka.hr.

IX.

Ovaj javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.Europski socijalni fond