Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”) broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine donijelo je

Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi izmjene elemenata planirane prometne mreže i uvjeta građenja za stambenu i mješovitu namjenu na području obuhvata Plana.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

Aktualno stanje na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana prvenstveno se ogleda u sljedećim činjenicama:

  • prostor je neizgrađen i neuređen,
  • prostor je planski artikuliran i započeta je realizacija Plana sa istočne i zapadne strane obuhvata,
  • dio prostora koristi se kao više manjih poljoprivrednih površina dok je preostali dio zapušten i obrastao u šikaru,
  • kvalitativna posebnost obuhvaćenog prostora je u njegovoj pozicioniranosti uz jednu od značajnijih gradskih prometnica s kojeg se pružaju vizure na Kvarnerski zaljev.

Od donošenja Plana do danas, planirani zahvati gradnje i uređenja prostora nisu poduzeti čime je otvorena mogućnost za planiranje i realizaciju novih programa za stambenu i mješovitu namjenu.

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

  • planirati nove nivelacijske kote na prometnoj mreži u cilju omogućavanja prilaza građevnim česticama stambene namjene,
  • prilagoditi uvjete gradnje i uređenja na građevnim česticama stambene i mješovite namjene novoplaniranoj prometnoj mreži,
  • utvrditi druge uvjete od utjecaja na opisane zahvate ili uzrokovane istima.