Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju  (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46.Statuta Grada Rijeke ( „Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 24/09, 11/10, 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

 da se pristupilo izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči u Rijeci

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 22.rujna 2022. godine Grad donijelo je Odluku o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči  („Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/22).

Izmjene i dopune Plana donose se radi:

  • osiguranja preduvjeta za provođenje prostornih rješenja iz prostornih planova koji graniče s područjem obuhvata Plana,
  • usklađenja prometnih rješenja i uvjeta gradnje s rješenjima i uvjetima gradnje utvrđenim Detaljnim planom uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/09 i 51/13) i Detaljnim planom uređenja trgovačkog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08),
  • usklađenja prometnih rješenja izgradnje rotora na križanju prometnica planskih oznaka GP1 (SU III) i OUV s prometnim rješenjima Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac,
  • utvrđenja prostornih i ostalih uvjeta gradnje za gradnju građevina na građevnim česticama planskih oznaka 11P, 12P, 24 i 25, odnosno uvjeta za priključenje na javno prometnu površinu,
  • utvrđenja prostornih i ostalih uvjeta gradnje dvojne građevine na građevnoj čestici planske oznake 24P,
  • utvrđenja mogućnosti formiranja građevnih čestica za gradnju dvojnih i samostojećih građevina sukladno stvarnom vlasničkom stanju na građevnim česticama planskih oznaka 43P, 44P, 45P te drugim građevnim česticama po potrebi,
  • osiguranja preduvjeta za zaštitu prostora i okoliša,
  • utvrđenja prostornih, prometnih i drugih uvjeta za građevne čestice na području obuhvata Plana.

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u dnevnom tisku „Novi List“,  na mrežnim stranicama Ministarstva te na web stranici Grada Rijeke najmanje osam dana prije početka rasprave, sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Rijeke, u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka 51000.,  na web stranici Grada Rijeke na internetskoj adresi: www.rijeka.hr ili na broj telefona 051-209-447.