Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”) broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 4. svibnja 2022. godine, donijelo je

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica

Ovaj Plan se donosi radi:

  • osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om te prvonagrađenim radom na Natječaju za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica,
  • utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina poslovne, mješovite, ugostiteljsko-turističke, javne i društvene namjene te stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja,
  • definiranja javnih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,
  • utvrđivanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja, prvonagrađenim radom na Natječaju za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica i pozitivnim propisima.