Putem aplikacije ENSOLVA objavljen je Poziv za dostavu ponuda za postupak jednostavne nabave: Izrada glavnog projekta za sanaciju zgrade i prenamjenu stanova za dječji vrtić Oblačić, Rijeka – ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave: 17-00-57/2024.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 18.06.2024. do 09:00 sati.

Pozivaju se svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u postupcima jednostavne nabave Grada Rijeke da se registriraju na Portal dobavljača putem sljedeće poveznice: https://portal.ensolva.com/user/register