Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga: Odštopavanje kanalizacije u objektima u vlasništvu Grada Rijeke.

Poziv za dostavu ponuda, Ponudbeni list, Izjava o integritetu,  Obrazac lista za podugovaratelje i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda: 13.02.2019.  godine do 10,00 sati.