Od svibnja se cenzusi prihoda za utvrđivanje uvjeta za korištenje pomoći iz Socijalnog programa Grada Rijeke povećavaju se do 25%.

S ciljem pružanja bolje razine zaštite građanima kojima prijeti siromaštvo povećani su cenzusi prihoda. Tako odsada uvjet prihoda ispunjava samac s prihodom do 2.875,00 kuna, dvočlano kućanstvo s prihodom do 3.625,00 kuna, tročlano kućanstvo s prihodom do 4.875,00 kuna, četveročlano kućanstvo s prihodom do 6.250,00 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakoga se člana povećava za 875,00 kuna.

Osnovni razlog zbog kojeg je Grad Rijeka još krajem 2019. godine krenuo u izmjene Odluke o socijalnoj skrbi temeljio se na podacima o granici siromaštva, koju kontinuirano ažurira Državni zavod za statistiku. Novi gradski cenzusi prihoda viši su za 16% do 20% od ustanovljenih pragova rizika od siromaštva u Hrvatskoj s obzirom na broj članova kućanstava i najviši su socijalni cenzusi u Hrvatskoj. Samo donošenje izmjena Odluke o socijalnoj skrbi, a nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, poklopilo se s koronakrizom, kada se brojne obitelji suočavaju sa smanjenim prihodima.

Socijalnom pomoći koju Grad osigurava želi se svakom građaninu osigurati dostojanstven život, ali i osnažiti građane da se, ako je to ikako moguće, samostalno i uspješno nose s budućim životnim izazovima. Samačka i višečlana kućanstva s prihodima nižim od gradskih cenzusa mogu zatražiti pomoć za:

 • naknadu dijela troškova najamnine
 • naknadu dijela troškova komunalnih usluga (voda, odvodnja, odvoz smeća)
 • naknadu dijela troškova drugih energenata (plin, centralno grijanje)
 • naknadu cjelokupnih troškova komunalne naknade
 • potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza za redovite učenike i studente
 • djelomično podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza za još jednog člana kućanstva koji nije zaposlen (1. zona, 50% cijene mjesečne vozne karte)
 • poklon-bon za školske knjige za učenika osnovne škole
 • potpuno podmirenje troškova prehrane učenika osnovne škole (marenda i obroci u produženom/cjelodnevnom boravku u OŠ)
 • potpuno podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću
 • poklon-bon za nabavu opreme za novorođenče
 • besplatnu prilagođenu hranu za dojenče ako postoji preporuka zdravstvenih radnika (zahtjev se podnosi u Domu zdravlja PGŽ, Savjetovalište za prehranu dojenčadi, Cambierieva 5)
 • potpuno podmirenje troškova usluge pomoći u kući (zahtjev se podnosi u Centru za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11b)
 • podmirenje dijela troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača ako postoji preporuka psihijatra
 • potpuno podmirenje troškova osnovne pogrebne opreme i ukopa na općem polju gradskoga groblja Drenova (zahtjev se podnosi u Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, Korzo 16).

Zahtjevi za dobivanje socijalnih pomoći Grada Rijeke podnose se na Titovom trgu 3, šalteri 4 i 5 Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Mogu li postati korisnikom pomoći Grada Rijeke umirovljenici mogu saznati putem e-savjetnika Socijalni program Grada Rijeke.