Grad Rijeka otvorio je konzultaciju s građanima o novoj Odluci o načinu prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada na području Rijeke

Na stranicama e-konzultacija Grada Rijeke danas je otvoreno Savjetovanje s građanima o Nacrtu prijedloga nove Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke.

Ono ostaje otvoreno do 17. veljače 2018. a svi zainteresirani građani mogu se uključiti slanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara putem za to predviđenog obrasca objavljenog na samoj stranici konzultacije.

Razlozi donošenja nove Odluke

Jedinice lokalne samouprave, pa tako i Grad Rijeka, dužne su donijeti ovu Odluku temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, i to u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Vladine Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a ta je Uredba stupila na snagu u studenom 2017.

Novom Odlukom Grad Rijeka nastojao je, ne samo uskladiti se s navedenom Uredbom, već i  iznaći nova odgovarajuća rješenja za pojedine praktične situacije vezane uz prikupljanje otpada.

Grad Rijeka i riječki prsten imaju u potpunosti uspostavljen ekološki sustav zbrinjavanja i obrade otpada, a uz kontinuirane aktivnosti na nadogradnji sustava, izgrađena je i uspostavljena potrebna infrastruktura za provođenje niza odredbi iz spomenute Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Uvodi se kriterij broja članova kućanstva

Do danas je KD Čistoća poduzela niz aktivnosti za provođenje ovih odredbi – od implementiracije programskog rješenja E-inventura, preko obilježavanja spremnika za otpad bar kodom do anketiranja građana o broju članova kućanstva u kojem žive. Snimaju se GPS lokacije spremnika bar kod čitačem, unose se podaci o svakom spremniku u objedinjenu bazu podataka, u tijeku je pridruživanje spremnika krajnjim korisnicima te implementacija informacijskog sustava za evidenciju količine i obračun troškova prikupljenog otpada.

Svakako važan novitet predstavlja činjenica da će se raspodjela troškova udjela volumena otpada u zajedničkim spremnicima temeljiti na kriteriju broja članova kućanstva u višestambenim zgradama te na individualizaciji spremnika u obiteljskim kućama.  Navedenim sustavom cilj je omogućiti građanima upravljanje vlastitim otpadom.

Osim navedenog, usklađenje poslovanja sa spomenutom Uredbom uključuje i donošenje cjenika javne usluge u roku od mjesec dana od donošenja ove Odluke o prikupljanju otpada, dostavu obrasca izjave o načinu korištenja javne usluge svim postojećim korisnicima usluge odvoza otpada na području grada Rijeke, sklapanje ugovora o korištenju javne usluge s korisnicima, označavanje postojećih spremnika za odlaganje otpada najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke te osiguravanje pojedinačnog korištenja javne usluge u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu Odluke.

Svi građani i gospodarski subjekti pozivaju se na sudjelovanje u konzultaciji

Konzultacija koju je Grad Rijeka otvorio o novoj Odluci o načinu prikupljanja otpada tiče se svih građana i domaćinstava, ali i pravnih osoba koje u poslovanju neminovno stvaraju određene količine otpada te koriste usluge prikupljanja i odvoza otpada.

Stoga su svi pozvani na uključivanje u ovo Savjetovanje. Grad Rijeka tako upućuje sudionike da prouče nacrt Odluke. Pita građane čime bi unaprijedili članke Odluke u kojima su popisane obaveze koje KD Čistoća ima prema korisnicima usluge odvoza otpada, i obaveze koje korisnici usluge imaju prema KD Čistoći. Pita građane očekuju li da će nova Odluka djelovati stimulativno na daljnji razvoj svijesti o nužnosti recikliranja pojedinih frakcija otpada, odnosno o nužnosti odvojenog odlaganja otpada te što bi još sugerirali da se uvrsti u predloženu Odluku ili koje bi njene dijelove izmijenili i zašto?

Važno je reći da će svi pristigli prijedlozi, primjedbe i sugestije bit će uzeti u obzir, a izvješće o provedenom Savjetovanju će obuhvatiti informacije o prihvaćanju prijedloga, odnosno obrazloženja o eventualnom neprihvaćanju prijedloga.

Svoje prijedloge na predloženi nacrt Odluke građani mogu poslati putem jednostavnog online obrasca koji se nalazi na samoj stranici konzultacije.

Suradnja i razumijevanje

Implementacija svih odredbi iz ranije spomenute Vladine Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu u studenom 2017, zahtjeva duži vremenski period i mnoge prilagodbe kako KD Čistoće tako i građana, korisnika usluga.

Primjerice, individualizacija spremnika nailazi na problem prostora, prvenstveno u višestambenim zgradama. Potencijalni je problem nabava i isporuka opreme zbog istovremene isporuke velikih količina opreme za sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

Zbog tih i drugih razloga cijeli je proces implementacije odredbi iz navedene Uredbe složen te zahtijeva mnogo suradnje i razumijevanja između korisnika javne usluge, KD Čistoće, medija, građanskih inicijativa jer je zajednički cilj ustrojiti održivi sustav koji će zadovoljiti zakonsku regulativu, ekološke zahtjeve uz visoku kvalitetu usluge, ali i s tendencijom ekonomske prihvatljivosti za krajnje korisnike.

Poluukopani spremnici

Poluukopani spremnci

KD Čistoća i prikupljanje otpada u Rijeci

Komunalno društvo Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom u vlasništvu je devet jedinica lokalne samouprave u kojima održava čistoću i gospodari otpadom. To su gradovi Rijeka, Kastav, Bakar i Kraljevica, te općine Viškovo, Kostrena, Čavle, Jelenje i Klana. Većinski vlasnik Čistoće s 81,23 % udjela je Grad Rijeka.

Osnovne djelatnosti KD Čistoće su skupljanje i zbrinjavanje otpada, čišćenje javno prometnih površina, održavanje javnih WC-a, kupatila i plaža, a od 2008. godine i održavanje zelenih površina na području grada Rijeke.

Na području grada Rijeke smješten je 3.651 spremnik za odvojeno prikupljanje papira i kartona, staklene, plastične, metalne i tzv. tetra ambalaže te 4.153 spremnika za odlaganje preostalog (miješanog komunalnog) otpada.

Spremnici se prazne s 15 specijalnih vozila tzv. autosmećara, intezitetom od 1 do 6 puta tjedno, ovisno o vrsti otpada koji se prikuplja te gustoći naseljenosti pojedinih dijelova grada.

Preostali (miješani komunalni) otpad zbrinjava se u ŽCGO „Marišćina“ kojom upravlja tvrtka EkoPlus d.o.o., a odvojeno prikupljene vrijedne vrste otpada predaju se ovlaštenim koncesionarima.

ŽCGO Marišćina

ŽCGO Marišćina

Na području grada Rijeke KD Čistoća upravlja s dva reciklažna dvorišta:

  • Reciklažno dvorište Pehlin, s radnim vremenom od 10.00-17.00 sati od ponedjeljka do petka te od 08.00-13.00 sati subotom te
  • Reciklažno dvorište Mihačeva draga, s radnim vremenom od 08.00-20.00 sati od ponedjeljka do subote.

Također, na području grada Rijeke određeno je ukupno 19 lokacija na kojima se, u periodima od 14 dana, nalaze mobilna reciklažna dvorišta, pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva. Raspored lokacija i termini zadržavanja mobilnih reciklažnih dvorišta na pojedinim lokacijama građanima su dostupni na mrežnim stranicama KD Čistoća, kao i na podijeljenim info letcima.

Odvoz glomaznog komunalnog otpada obavlja se prema godišnjem planu koji se priprema u suradnji s mjesnim odborima na području grada Rijeke, a uključuje postavljanje spremnika od 5 m³, tzv. baje, u određenim terminima i na određenim lokacijama. Točne lokalitete određuju mjesni odbori prema potrebama građana.

Otpadnici

Otpadnici