U 2018. godini poduzetnici sa sjedištem na području četiri urbane aglomeracije iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat (neto dobit) u iznosu od 20,9 milijardi kuna.

Najveći udio u RH prema osnovnim financijskim rezultatima poslovanja imaju poduzetnici sa sjedištem u Urbanoj aglomeraciji Zagreb.

Ukupan prihod koji je ostvaren u 2018. godini iznosio je 515,7 milijardi kuna, što je povećanje od 8,1% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu i čini udio od 68,7% u ukupnim prihodima poduzetnika na razini RH (751,2 milijarde kuna). Poduzetnici s područja urbanih aglomeracija u 2018. godini iskazali su dobit razdoblja u iznosu od 32,9 milijardi kuna, što je 15,1% više u odnosu na 2017. godinu (28,5 milijardi kuna). Gubitak razdoblja iznosio je od 11,9 milijardi kuna što je 66,8% manje u odnosu na prethodno razdoblje (36 milijardi kn).

Tablica 1: Osnovni financijski rezultati poduzetnika sa sjedištem na području urbanih aglomeracija u 2018. godini

(iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

Opis Urbana aglomeracija Ukupno UA Ukupno RH
Osijek Rijeka Split Zagreb
Broj poduzetnika 4.190 7.526 11.061 52.202 74.979 131.117
Broj zaposlenih 30.348 40.984 61.596 422.430 555.358 939.954
Ukupni prihodi 21.790.881 26.548.946 39.466.799 427.893.157 515.699.784 751.159.626
Ukupni rashodi 21.140.145 25.325.685 37.401.610 405.340.000 489.207.440 715.419.857
Dobit prije oporezivanja 1.430.815 1.793.021 3.208.736 31.972.310 38.404.882 54.380.815
Gubitak prije oporezivanja 780.078 569.760 1.143.547 9.419.154 11.912.538 18.641.045
Dobit razdoblja 1.288.789 1.585.360 2.752.385 27.223.521 32.850.055 46.905.431
Gubitak razdoblja 789.702 565.917 1.143.359 9.447.955 11.946.932 18.655.232
Konsolidirani fin. rezultat 499.088 1.019.443 1.609.026 17.775.566 20.903.123 28.250.199
Izvoz 4.978.907 5.897.328 6.012.178 65.017.878 81.906.292 147.181.685
Uvoz 2.918.768 2.858.834 3.752.111 92.395.354 101.925.067 132.440.018
Investicije u novu dug. imovinu 549.056 654.590 1.023.872 12.837.975 15.065.493 24.288.392
Prosječ. mjes. neto plaća po zaposl. 4.891 5.347 4.965 6.297 6.002 5.584

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2018. godinu

Najveći je prosječan broj zaposlenih po poduzetniku u UA Zagreb (8,1), a najmanji u UA Rijeka (5,4). Prosječan broj zaposlenih po poduzetniku u UA Osijek (7,2), jednako kao i na razini svih poduzetnika u RH (7,2).

Tablica 2: Pokazatelji poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području urbanih aglomeracija u 2018. godini

Opis Urbana aglomeracija RH
Osijek Rijeka Split Zagreb
Broj zaposlenih po poduzetniku 7,2 5,4 5,6 8,1 7,2
Produktivnost rada (prihod po zaposlenom u kn) 718.034 647.788 640.736 1.012.933 799.145
Produktivnost rada (dobit/gubitak razd. po zaposl. u kn) 16.445 24.874 26.122 42.079 30.055
Ekonomičnost ukupnog poslovanja (u % na 2 decimale) 103,08 104,83 105,52 105,56 105,00
Koeficijent financijske stabilnosti (u % na 2 decimale) 1,11 1,03 1,13 1,06 1,06
Koeficijent tekuće likvidnosti (u % na 2 decimale) 0,86 0,96 0,85 0,89 0,90
EBIT(u tisućama kn) 771.589 1.324.877 2.431.124 23.698.878 38.434.842
EBITDA (u tisućama kn) 1.798.536 2.706.463 4.344.254 43.566.156 75.646.616

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2018. godinu

Produktivnost rada mjerena iznosom prihoda po zaposlenom u Urbanoj aglomeraciji Zagreb u 2018. godini iznosila je 1.012.933 kuna i za 26,8% veća je od produktivnost poduzetnika na razini RH (799.145 kn).

Produktivnost rada mjerena iznosom dobiti razdoblja po zaposlenom, očekivano je najveća kod poduzetnika sa sjedištem na području UA Zagreb i to 1,7 puta veća u odnosu na poduzetnike UA Rijeka, 1,6 puta veća u odnosu na poduzetnike UA Split i 2,6 puta veća u odnosu na poduzetnike UA Osijek (tablica 2).

Prema pokazatelju ekonomičnosti ukupnog poslovanja poduzetnici sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Zagreb (105,56%) iskazali su veću vrijednosti u odnosu na poduzetnike sa sjedištem u jednoj od preostale tri urbane aglomeracije (Split, Zagreb i Osijek), kao i u odnosu na pokazatelj ekonomičnosti ukupnog poslovanja poduzetnika u RH (105,00%).

Prema koeficijentu financijske stabilnosti najbolji su poduzetnici sa sjedištem u UA Rijeka (1,03), slijede poduzetnici UA Zagreba (1,06), UA Osijek (1,11) i UA Split (1,13). Prema koeficijentu tekuće likvidnosti najviši koeficijent imaju poduzetnici s područja UA Rijeka (0,96), a najniži poduzetnici s područja UA Split (0,85).

Financijski pokazatelji profitabilnosti poduzetnika s područja UA Zagreb (ekonomičnost redovnog poslovanja, rentabilnosti ukupne imovine neto i rentabilnosti prometa neto) bolji su u odnosu na financijske pokazatelje poduzetnika u drugim urbanim aglomeracijama, dok poduzetnici s područja UA Split imaju najbolji pokazatelj rentabilnosti vlastitog kapitala.

Tablica 3.       Pokazatelji uspješnosti poslovanja u 2018. godini na razini urbanih aglomeracija      (u % na dvije decimale)

Pokazatelji uspješnosti poslovanja Ekonomičnost redovnog poslovanja Rentabilnost prometa neto Rentabilnost ukupne imovine neto Rentabilnost vlastitog kapitala
Urbana aglomerac. Broj poduz. (ukupni prihodi / ukupni rashodi)*100) (dobit ili gubitak razd. /ukupni prihod)*100) ((dobit ili gubitak razd. / ukupna aktiva)*100) ((dobit ili gubitak razd./ (kapital i rezerve + rezerviranja)) *100)
2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 2018.
Osijek 4.190 93,7 103,1 -7,16 2,29 -7,16 2,29 -16,69 5,68
Rijeka 7.526 105,2 104,8 3,87 3,84 3,87 3,84 8,55 8,54
Split 11.061 105,4 105,5 4,01 4,08 4,01 4,08 9,68 9,91
Zagreb 52.202 98,9 105,6 -2,12 4,15 -2,12 4,15 -3,16 6,40
RH 131.117 100,5 105,0 -0,44 3,76 -0,44 3,76 -0,74 6,52

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2018. godinu

Najveća prosječna mjesečna neto plaća u 2018. godini obračunata je kod poduzetnika UA Zagreb i iznosila je 6.297 kuna, odnosno 28,8% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika UA Osijek (4.891 kn), 17,8% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika UA Rijeka (5.347 kn) te 26,8% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika UA Split (4.965 kn).

U odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.584 kune), prosječna mjesečna neto plaća na razini UA Zagreb, veća je za 12,8%. Najniža prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem na području UA Osijek (4.891 kunu).