Ured Grada izradio je detaljni Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Rijeku u 2021. godini u kojem su objedinjeni podaci dobiveni od nadležnih odjela koji provode natječaje za financiranje programa i projekata udruga u okviru svojih djelatnosti.

Detaljnim Godišnjim planom raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Rijeku u 2021. godini, predviđena je ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, raspon sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa ili projekta, planirano vrijeme objave kao i vrijeme na koje se ostvaruje financijska podrška.

Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) predviđena je obveza donošenja godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od strane jedinica lokalne i područne samouprave.