Predstavnica Grada Rijeke sudjelovala je d 27. do 29. ožujka 2018. u Dresdenu, na prvom susretu radne skupine projekta TEFCE, u koji je aktivno uključen i Grad Rijeka. Susret je održan s ciljem planiranja nadolazećih aktivnosti.

Međunarodni projekt pod nazivom TEFCE – Prema europskom okviru za društveni angažman visokoškolskih institucija usmjeren je ka rješavanju novog prioriteta s liste programa Europske Unije za područje visokog obrazovanja: angažman sveučilišta u zajednici. Glavni cilj projekta jest razviti alate koji će pomoći sveučilištima u boljoj interakciji s njihovim zajednicama na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se smanjio pritisak društvenih potreba. Projekt će se provoditi od 2018. do 2020., pod vodstvom hrvatskog Instituta za razvoj obrazovanja i Tehničkog svečilišta u Dresdenu. Projekt okuplja vodeće istraživače, sveučilišta, lokalne vlasti i sveučilišne mreže iz sedam država članica Europske Unije.

Sveučilišta i jedinice lokalne vlasti iz Dresdena (Njemačka), Dublina (Irska), Enschedea (Nizozemska) i Rijeke (Hrvatska) testirat će razvijene alate za procjenu, a dodatnu će stručnost osigurati Europski konzorcij inovativnih sveučilišta, Globalna sveučilišna mreža za inovaciju (koju predstavlja Katalonsko udruženje javnih sveučilišta) te Institut za javne politike i menadžment iz Litve.

Jedan od četiriju prioriteta djelovanja u sklopu Obnovljenog programa EU-a za modernizaciju visokog obrazovanja (2017.) je „izgradnja sveobuhvatnih i povezanih visokoškolskih sustava”, što znači osigurati da „visokoškolske institucije nisu izolirane, već da budu zajednice za razvoj građanskog uma povezane sa svojim zajednicama.” Projekt TEFCE izravno će pridonijeti ovome novom planu predlaganjem okvira za zajednički europski pristup za procjenu angažmana sveučilišta u zajednici. Projekt će prvo razmotriti postojeća istraživanja i inicijative koje su pokušale izmjeriti društveni angažman sveučilišta, a zatim će razviti „paket alata” koji bi mogao pomoći sveučilištima i donositeljima odluka na razini EU-a u poticanju većeg društvenog angažmana te koji bi mogao pružiti prikladno mjerenje razine društvenog angažmana sveučilišta.

Stručni tim koji radi na projektu okuplja istraživače sa Sveučilišta u Twenteu (Centar za istraživanje politika visokog obrazovanja), Sveučilišta u Gentu (Centar za upravljanje visokim obrazovanjem Gent), Instituta za tehnologiju iz Dublina, Sveučilišta u Rijeci i Instituta za razvoj obrazovanja.

Projekt TEFCE sufinancira Europska komisija u okviru programa Erasmus+ kroz shemu financiranja Ključna aktivnost 3: Europski projekti buduće suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja, za koju se natječaj objavljuje svake tri godine. Projekt je jedan od 17 projekata odabranih za financiranje na razini Europske unije (od 78 prijavljenih).