U ponedjeljak, 20. travnja 2015. godine na području Mjesnog odbora Brašćine-Pulac započinju pripremni radovi na gradnji i rekonstrukciji komunalnih vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje. Predviđena je izgradnja i rekonstrukcija ukupno 4,4 kilometara kanalizacijskih cjevovoda i 3,4 kilometara vodovoda za oko 140 građevina. Radovi će trajati oko 14 mjeseci, a izvodit će se u ulicama Pulac i Internacionalnih brigada, i to na odvojku Drenovskog puta te u ulicama Zeleni put, Kozala, Brašćine i Lukovići. U Ulici Lukovići izgradit će se i kanalizacijska crpna stanica.

U ponedjeljak, 20. travnja 2015. godine na području Mjesnog odbora Brašćine-Pulac započinju pripremni radovi na gradnji i rekonstrukciji komunalnih vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje. Predviđena je izgradnja i rekonstrukcija ukupno 4,4 kilometara kanalizacijskih cjevovoda i 3,4 kilometara vodovoda za oko 140 građevina. Radovi će trajati oko 14 mjeseci, a izvodit će se u ulicama Pulac i Internacionalnih brigada, i to na odvojku Drenovskog puta te u ulicama Zeleni put, Kozala, Brašćine i Lukovići. U Ulici Lukovići izgradit će se i kanalizacijska crpna stanica.


S izvođenjem građevinskih radova planira se započeti u ponedjeljak, 27. travnja 2015. godine na prvim dionicama u ulicama Brašćine, Lukovići i Pulac.
 
U Ulici Brašćine radovi će započeti u ogranku kojim se prilazi građevinama s kućnim brojevima 4, 4/A, 6,7, 7/A, 7/B, 8, 10 i 12.

U Ulici Lukovići izvođenje radova započet će u ogranku kojim se prilazi kućnim brojevima 11/A, 12/A, 13, 13/A, 18/a, 31, 33, 37, 39, 41/A i 43.

Radovi u Ulici Pulac započet će u dijelu koji vodi prema vodospremi i crpnoj stanici Pulac te vodospremi Gornji Pulac i na dijelu ulice kojom se prilazi kućnim brojevima 42/1, 45/(A, B, C,1, 2, 3), 43 do 49 i 49/A te kućnim brojevima 34/(1 do 8), 61 do 70 i 74 do 82.

Tijekom izvođenja radova na prvoj fazi radova na dijelu ulica Lukovići i Braščine, kao i Pulac, promet će se odvijati uz ograničenja, a sve sukladno postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji.

Informacije o radovima i dinamici njihova izvođenja objavljene su na web stranicama KD vodovod i kanalizacija d.o.o. u rubrici Obavijesti – Radovi ), a prometna rješenja tijekom izvođenja radova dostupna su na web stranicama Rijeka prometa d.d.

Građani se s planiranom dinamikom izvođenja radova – počecima i završecima radova po dionicama i fazama izvođenja u ulicama, kao i prometnim rješenjima, mogu upoznati i u Mjesnom odboru Brašćine -Pulac.

Gradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje na području Mjesnog odbora Brašćine – Pulac ima ugovorenu vrijednost 3.096.895,15 eura (ili 23.846.092,67 kuna) bez poreza na dodanu vrijednost.

Izvođači radova su tvrtke Strabag AG iz Spittal/Drau (Austrija) te GP Krk d.d. iz Krka i G.P.P. Mikić d.o.o. iz Omišlja.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova pružat će WYG International Limited iz Leedsa, (Ujedinjeno Kraljevstvo), WYG Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba i Opatija projekt – hidro d.o.o. iz Opatije.

Investitor je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke.

Prometna rješenja izradio je Rijeka promet d.d. iz Rijeke.

Radovi na vodno komunalnoj infrastrukturi na području Mjesnog odbora Brašćine – Pulac dio su gotovo 13,5 milijuna eura (oko 104 milijuna kuna) vrijednog Projekta EBRD, kojim su još o obuhvaćeni radovi na području Mjesnih odbora Srdoči, Gornji Zamet, Grbci, Podmurvice, Pehlin, Škurinje i Drenova u Rijeci te Mjesnom odboru Kastav u Kastvu.

Projektom EBRD obuhvaćena je gradnja i rekonstrukcija ukupno 26 kilometara kanalizacije, gradnja kanalizacijske crpne stanice „Lukovići“ te izvođenje pratećih radova na 13 kilometara vodovodnih ogranaka. Projekt se planira završiti s realizacijom do srpnja 2016. godine, nakon čega će se omogućiti priključenje za oko 740 građevina na sustav javne odvodnje.

Novčana sredstva za realizaciju Projekta osigurana su kreditom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Povrat dugoročnog kredita predviđen je sredstvima Hrvatskih voda i sredstvima iz pripadajućeg dijela naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke i naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Kastva.
 
Sve informacije o odvijanju prometa za vrijeme izvođenja radova mogu se dobiti na info telefon 051 352 500 (od 07:00 do 15:30 sati).