Aplikacija E – otpadnici korisnicima daje  upute o pravilnom zbrinjavanju otpada u sve tipove spremnika na ulicama, informacije o njihovim točnim lokacijama s prikazom na karti, upute o pravilnom zbrinjavanju otpada u fiksna te mobilna reciklažna dvorišta s navedenim radnim vremenom i lokacijama i niz drugih edukativno – informativnih sadržaja

Komunalno društvo Čistoća i Grad Rijeka uspješno nadograđuju sustav učinkovitog i ispravnog postupanja s otpadom što je danas potvrđeno još jednom novinom, zelenom mobilnom aplikacijom za pametne telefone E – otpadnici .

Aplikaciju  E-otpadnici, prvu mobilnu aplikaciju ovakvog tipa u Hrvatskoj, predstavili su danas gradonačelnik Vojko Obersnel, direktorica KD Čistoće Jasna Kukuljan i pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Irena Miličević. Uz čestitke KD Čistoća aplikaciju je  pokrenuo gradonačelnik Vojko Obersnel.

Aplikacija E – otpadnici korisnicima daje  upute o pravilnom zbrinjavanju otpada u sve tipove spremnika na ulicama, te informacije o njihovim točnim lokacijama s prikazom na karti, upute o pravilnom zbrinjavanju otpada u fiksna te mobilna reciklažna dvorišta s navedenim radnim vremenom i lokacijama, upute o korištenju spremnika za glomazni otpad s rasporedom lokaliteta na kojima se nalaze, a sve putem GPS signala mobilnog uređaja.

-KD Čistoća još je jednom potvrdilo da prati trendove, čestitam i njima i autorima aplikacije za koju sam siguran da će biti hit ne samo u Rijeci nego i u Hrvatskoj – kazao je gradonačelnik navodeći kako se aplikacija različitim funkcionalnim rješenjima koje nudi uklapa u višegodišnje napore Grada Rijeke i KD Čistoća u provedbi projekta primarne selekcije otpada.

– KD Čistoća je odavno krenula s tim projektom, prije 15. godina postavljeni su prvi eko-otoci, a usporedo s provedbom projekta Centra za gospodarenje otpadom Marišćina počela je nabava velikog broja spremnika za različite frakcije otpada i specijalnih kamiona – podsjetio je gradonačelnik dodajući da je aplikacija  E-otpadnici  „šlag na torti“ projekta, a građanima će biti od izuzetne koristi jer će vrlo brzo moći pronaći spremnik za otpad koji žele zbrinuti.

Predstavljajući aplikaciju i sve njene mogućnosti direktorica KD Čistoće Jasna Kukuljan kazala je kako KD Čistoća u suradnji s Gradom Rijeka sustavno promišlja i provodi projekte kojima je cilj razviti ekološku svijest i usmjeriti ponašanje građana ka zaštiti okoliša, prvenstveno kroz ispravno postupanje s otpadom.

-Na tom tragu  pripremljena je i zelena mobilna aplikacija E-otpadnici, prva mobilna aplikacija ovakvog tipa u Hrvatskoj koja je na raspolaganju djelatnicima KD Čistoća i  građanima.  Građani mobilnu aplikaciju koja je prilagođena za korištenje na svim tipovima mobilnih telefona mogu besplatno preuzeti putem Play Storea ili App Storea . Nakon skidanja aplikacije i instalacije na pametni telefon, u izborniku se pojavi ulazna ikona pod nazivom E-otpadnici. Otvaranjem glavnog izbornika korisnik odabire ponuđene mogućnosti  – kazala je J. Kukuljan.

Zelena mobilna aplikacija E-otpadnici nadopuna je implementiranog programskog rješenja E-inventura koja je provedena obilježavanjem spremnika bar kodom, te unosom podataka o spremniku u objedinjenu bazu podataka putem čitača njegove GPS lokacije. E-inventura omogućuje grafički i tablični prikaz mobilnog inventara s pripadajućim podacima, preciznu i ažurnu evidenciju lokacija mobilnog inventara grafičko geografskim prikazom putem pridruženih GPS koordinata, precizno i ažurno vođenje evidencije stanja mobilnog inventara (oštećenja, servisiranje), bolju kontrolu mobilnog inventara te digitalnu interaktivnu kartu prikaza lokacija spremnika po vrstama putem web stranice cistoca-ri.hr  .

-Aplikacija – , nastavila je J. Kukuljan – nije samo edukativno-informativnog karaktera već pruža mogućnost aktivnog uključivanja korisnika u rad KD Čistoća i sve tokove otpada. Daje upute o pravilnom zbrinjavanju otpada u sve tipove spremnika na ulicama, te informacije o njihovim točnim lokacijama s prikazom na karti, upute o pravilnom zbrinjavanju otpada u fiksna te mobilna reciklažna dvorišta s navedenim radnim vremenom i lokacijama, upute o korištenju spremnika za glomazni otpad s rasporedom lokaliteta na kojima se nalaze, a sve putem GPS signala mobilnog uređaja. Također je dostupan edukativni sadržaj o hijerarhiji gospodarenja otpadom, zanimljivostima o vrstama otpada koje se prikupljaju u spremnicima i reciklažnim dvorištima, kompostiranju te najčešćim pitanjima građana i pripadajućim odgovorima. – kazala je direktorica KD Čistoća .

Aktivno sudjelovanje građana omogućeno je nakon registracije u aplikaciji čime se korisniku aplikacije otvara mogućnost prijave problema na licu mjesta (oštećenje spremnika, stvaranje divljeg deponija, neizvršenje usluge te nepravilno postupanje s otpadom) unosom u mobilnu aplikaciju te slanjem na info e-mail adresu. Aplikacija pruža i opće informacije o djelatnostima KD Čistoća te kontakt podatke KD Čistoća i nadležnih komunalnih redarstava jedinica lokalne samouprave na čijem području KD Čistoća gospodari otpadom.

-Sigurni smo da će građani biti zadovoljni i da će aplikacija dodatno unaprijediti sustav učinkovitog i ispravnog postupanja s otpadom te će Rijeka ovim značajnim razvojnim projektom potvrditi svoj vodeći  status među velikim gradovima u Republici Hrvatskoj u uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom.- zaključila je J. Kukuljan.

Inače, na području grada Rijeke i tzv. Riječkog prstena, građanima je uz  7.000 spremnika za preostali, miješani komunalni otpad, na raspolaganju i 6.500 spremnika za zbrinjavanje papira, staklene, plastične, metalne i tzv. tetra ambalaže, te stare odjeće i obuće, a dodijeljeno im je i 600 kompostera za biootpad.  Uz to, na gradskom području na raspolaganju su dva fiksna reciklažna dvorišta Pehlin i Mihačeva draga te dva mobilna reciklažna dvorišta u kojima građani mogu zbrinuti ne samo vrijedne već i sve problematične vrste otpada iz kućanstva. U sklopu Reciklažnog dvorišta Mihačeva draga u postupku realizacije je i pogon za sortiranje reciklabilnih frakcija.

Efikasan sustav odvojenog zbrinjavanja otpada nadopunjen je i nizom  edukativnih aktivnosti koje KD Čistoća provodi u suradnji s Gradom Rijeka i ostalim jedinicama lokalne samouprave u kojima gospodari otpadom.