Gradonačelnik grada Rijeke donio je 20. siječnja 2020. godine Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške  procjene Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac (Službene novine Grada Rijeke 1/20).

Postupak se provodi temeljem Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine brojevi 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjenu utjecaja strategije, plana i programa za okoliš (Narodne novine broj 3/17) te Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08).

Tijek postupka teče kako slijedi:

 1. Gradonačelnik donosi Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac.
 2. Odluka se upućuje relevantnim tijelima za dobivanje mišljenja je li za navedeni plan potrebno provesti Ocjenu o potrebi strateške procjene Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac. Poziv za mišljenje upućen je sljedećim tijelima:
 • Primorsko-granska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51 000 Rijeka,
 • Hrvatske vode, VGI Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51000 Rijeka,
 • Javna ustanova  Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51 000 Rijeka,
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 • Hrvatske ceste, PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51 000 Rijeka
 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, 51 000 Rijeka,
 • Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51 000 Rijeka,
 • HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
 • KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 • Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, 51 000 Rijeka,Hrvatske šume, UŠP Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice
 • Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb.

3. Nakon pribavljanja mišljenja tijela iz točke 3. Gradonačelnik grada Rijeke donijet će prijedlog Odluke o potrebi provođenja strateške procjene Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac.

4. Odluka o potrebi provođenja strateške procjene Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac se donosi nakon Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.