U želji da uključi sve relevantne dionike koji se bave mladima na području grada Rijeke u radne skupine, Grad Rijeka raspisuje JAVNI POZIV na aktivno uključivanje u izradu Programa za mlade Grada Rijeke. Na poziv se mogu javiti fizičke i pravne osobe koje se bave područjem mladih popunjavanjem Pristupnice.  Poziv je otvoren do  12. veljače 2017. godine.

Program za mlade Grada Rijeke proizlazi iz Nacionalnog programa za mlade i temelji se na članku 13. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) te Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.- 2020. godine. Pod pojmom mladi, prema definiciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, podrazumijeva se populacija stanovništva u dobi od 15. do 30. godine života.
Mladi u Hrvatskoj čine heterogenu i brojnu skupinu, gotovo trećinu stanovništva, koje ima snažan pokretački potencijal, a istovremeno je u opasnosti od nezaposlenosti, društvene marginalizacije i usporenog socio-ekonomskog osamostaljivanja. Upravo je lokalna zajednica bitna karika u unapređenju kvalitete života mladih.

Kada se govori o stanovništvu grada Rijeke, Strategija razvoja Grada Rijeke (2014.-2020.)
prepoznaje tri veća izazova: demografsko starenje stanovništva, migracije mlađeg stanovništva te porast nezaposlenosti. Program za mlade Grada Rijeke izradit će se za razdoblje od 2018. do 2022. godine i fokusirat će se na definiranje zadataka pojedinih odjela, kao i gradskih ustanova i društava u ispunjenju međunarodnih, ustavnih i zakonskih obveza Republike Hrvatske u vezi s mladima.
Ovaj Program će se, prema europskim standardima i modelima dobre prakse, baviti sljedećim područjima:

  • Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja
  • Zapošljavanje i poduzetništvo
  • Socijalna zaštita i uključivanje
  • Zdravlje i zdravstvena zaštita
  • Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
  • Kultura i mladi
  • Sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme

Skeniranu elektronski popunjenu i potpisanu Pristupnicu potrebno je dostaviti do 12. veljače 2017. godine u 23.59 sati na e-mail adrese lana.golob@rijeka.hr  i sandra.nuzdic@rijeka.hr.

Skip to content