Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

Cilj dodjele nepovratnih subvencija

Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima sa ciljem jačanja njihova konkurentnog nastupa na tržištu te ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.

Osigurana sredstva u gradskom Proračunu

Za realizaciju Javnog poziva u proračunu Grada Rijeke u 2022. godini osigurano je 2.500.000,00 kuna.

Mjere po kojima se mogu ostvariti subvencije:

 •     Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
 •     Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga
 •     Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
 •     Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje
 •     Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
 •     Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
 •     Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika
 •     Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz
  fondova Europske unije
 •     Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

Ulaganja u opremu i uređaje – vezana za tranziciju korištenja energenata

Pri prijavi na mjere Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, prijavitelji će ove godine imati mogućnost prijave troškova za nabavu opreme i uređaja, koji su vezani za ulaganja u tranziciju korištenja energenata u poslovnim procesima, odnosno poslovnoj infrastrukturi na štedljivije i obnovljive izvore energije. Radi se o ulaganjima u sustave i opremu kao što su solarne elektrane, solarni paneli, dizalice topline, uređaji za korištenje biomase i geotermalnu energiju, kondenzacijski bojleri te ostali uređaji sa energetskom uštedom energije.

Tko ima pravo podnošenja prijave?

 • subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rijeke,
 • udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke te koje posluju pozitivno. U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom klaster smatra se koncept povezivanja poduzetnika unutar jednog industrijskog sektora radi boljeg plasmana određene vrste proizvoda i/ili usluga.

Način na koji se podnose prijave

Prijave na Javni poziv zaprimaju se isključivo putem portala eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo, odnosno Informacijskog servisa Grada Rijeke (on-line prijava/e-obrazac), gdje postoje detaljne upute o postupku podnošenja prijava.

Bodovanje i mogućnosti u prijavi

U postupku provođenja Javnog poziva, sve pristigle prijave boduju se na temelju kvalitativnih kriterija utvrđenih u Javnom pozivu, a na temelju čega će se definirati rang lista prijavitelja, odnosno utvrditi korisnici subvencija. Potencijalnim je prijaviteljima ponuđena mogućnost prijave na najviše dvije mjere po kojima prijavitelj može ostvariti maksimalni iznos od 75.000,00 kuna nepovratnih subvencija.

Rokovi prijava

Prijave na Javni poziv zaprimaju od 19. rujna 2022. godine u 8,00 sati do 7. listopada 2022. godine do 16,00 sati.

Posebne napomene

Minimalni iznos pojedinačnog računa ovisno o mjeri mora biti isti ili veći od 500,00 kuna, odnosno 1.000,00 kuna bez PDV-a.

U slučaju nepotpune ili nejasne prijavne dokumentacije, Odjel će u postupku administrativne provjere prijava iste odbaciti, odnosno neće biti moguća naknadna dopuna dokumentacije.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Sve dodatne informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti na tel: 209-214, 209-592 i 209-585 ili putem e-maila: dario.dobrilovic@rijeka.hr, vesna.martic@rijeka.hr i verica.sabo@rijeka.hr