Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku 2021./2022.g.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu.

Tko može podnijeti prijavu na javni poziv?

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke, koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke i koji su u prošloj pedagoškoj godini poštivali odredbe ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja.

Kako ostvariti prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječjih vrtića drugih osnivača?

Dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojim dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija.

Potrebni dokumenti

Popis potrebnih dokumenata naveden je u Javnom pozivu.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti na  mrežnoj stranici e usluga Grada Rijeke: http://gov.rijeka.hr/

Do kada je otvoren Javni poziv?

Rok za podnošenje prijave je do 4. lipnja 2021. godine.