Nakon nadogradnje sustava na području riječkog prstena, KD Čistoća nastavlja implementaciju individualnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom i na području grada Rijeke.

U sklopu nadogradnje sustava svim korisnicima biti dodijeljeni vlastiti spremnici za otpad, čime će se osigurati kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija uz povećanje kvalitete odvojenih vrsta otpada.

Dodjeljuju se tri spremnika, bez naknade

Individualni spremnici na području grada Rijeke će se dodjeljivati bez naknade. Dodjeljuju se tri spremnika: zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i žuti za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu. Veličina spremnika određuje se prema broju članova pojedinog kućanstva.

Kako se podjela spremnika odvija u nekoliko faza, važno je znati da postoje dvije kategorije objekata koje se razlikuju prema načinu podjele spremnika:

  1. obiteljske kuće – objekti do 3 stana
  2. višestambene zgrade – objekti s 4 i više stanova

Sustav individualizacije odvoza otpada - obiteljske kućeDodjela spremnika za obiteljske kuće

Korisnici koji žive u obiteljskim kućama i zgradama s manje od četiri stana dobit će na kućnu adresu obavijest o datumu dostave individualnih spremnika uz podatke o broju i veličini spremnika.

Komunalni otpad će se prikupljati standardiziranim spremnicima volumena 80 litara, 120 litara i  240 litara..

Sve spremnike dostavljaju djelatnici KD Čistoće prema planu i programu dodjele, a u situacijama kada korisnici neće biti na adresi u danom terminu dostave, svoje spremnike će moći preuzeti u Centralnom reciklažnom dvorištu Mihačeva draga.

Korisnici su dužni voditi brigu o vlastitim spremnicima te ih u dane odvoza postavljati na mjesto za preuzimanje i pražnjenje. Kao i kod dodjele spremnika, i o početku korištenja individualnih spremnika, mjestu za njihovo preuzimanje i pražnjenje i točnom danu odvoza miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada u ulici korisnici će biti pravovremeno obaviješteni putem obavijesti na kućnu adresu.

Sustav individualizacije odvoza otpada - višestambene zgradeDodjela spremnika u višestambenim zgradama

Korisnicima u višestambenim zgradama s četiri i više stanova se dodjeljuju zajednički spremnici te će o svemu biti obaviješteni preko ovlaštenih predstavnika suvlasnika.

Komunalni otpad će se prikupljati putem zajedničkih spremnika velikih kapaciteta, odnosno 1.100 litara, 3.000 litara i 5.000 litara.

Za svaku višestambenu zgradu, a sukladno broju korisnika i broju članova kućanstava, odredit će se potreban volumen spremnika za otpad i broj odvoza. Djelatnici KD Čistoća će potom u suradnji s nadležnim službama Grada Rijeke utvrditi mogu li se spremnici smjestiti unutar zgrade u za to predviđeni prostor ili u zaključani prostor izvan zgrade ili bi se za njihov smještaj trebao osigurati prostor na javnim površinama na način da će biti postavljena tipizirana montažna spremišta ili će biti ugrađeni ukopani spremnici.

Manji broj odvoza znači i manju cijenu

Korisnik sam odlučuje koliko će puta mjesečno iznijeti zeleni spremnik za miješani komunalni otpad na pražnjenje, a o tome ovisi koliki će iznositi račun. Naplaćuje se isključivo odvoz miješanog komunalnog otpada, a odvoz otpadnog papira te plastike, metala i višeslojne ambalaže su besplatni.

Pravilnim odvajanjem reciklabilnih vrsta otpada koje se mogu ponovo preraditi i upotrijebiti, korisnici izravno utječu na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a samim time i na konačan iznos računa. Naravno, time će se očekivano potaknuti i značajan rast količina i kvalitete reciklabilnih vrsta otpada.

Kako će se znati kome pripada koji spremnik

Svi spremnici su označeni barkodom te su na taj način uključeni u informatički sustav i pripojeni u evidenciju svakog korisnika.

Prilikom pražnjenja spremnici se elektronički identificiraju, registrira se šifra korisnika, volumen i broj pražnjenja te se podaci pritom šalju u sustav.

Kontrola nad spremnicima

Prilikom pražnjenja individualnih spremnika nadgleda se pravilno odlaganje miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada, odnosno je li ispravno odvojena svaka vrsta otpada te jesu li u spremnike odložene nedozvoljene vrste otpada, što je podložno sankcijama.

Dobra suradnja kao ključ uspostave održivog društva

S početkom korištenja individualnih zelenih, plavih i žutih spremnika, s javnih će se površina povući postojeći veliki spremnici za miješani komunalni otpad, papir te plastiku, metal i višeslojnu ambalažu.

Slijedom navedenog izuzetno je važna suradnja svih dionika sustava kao i pravovremeno preuzimanje vlastitih spremnika u dobivenim terminima dostave.

Ostale usluge na raspolaganju korisnicima na području Grada Rijeke

Za sve ostale vrste otpada iz kućanstva korisnicima će i dalje biti na raspolaganju specijalizirani spremnici za otpadno staklo na eko-otocima, kao i za spremnici za tekstil, odjeću i obuću te niz usluga za zbrinjavanja posebnih vrsta otpada.

Kad govorimo o posebnim vrstama otpada, korisnicima su na raspolaganju reciklažna dvorišta Mihačeva draga, Pehlin i Jože Vlahovića te mobilna reciklažna dvorišta.

Na cijelom području djelovanja KD Čistoća, korisnici mogu na zahtjev na kućnom pragu odložiti do 2 m³ glomaznog otpada ili otpada nastalog orezivanjem zelenila iz okućnica, s time da za to moraju ispuniti predviđene obrasce.

Važno je istaknuti i mogućnost besplatnog korištenja Riperaja za potrebe samostalnih popravaka malih kućanskih aparata i predmeta kako bi se spriječilo nastanak otpada.

Ponovnom uporabom proizvoda te ispravnim odvajanjem otpada kao jednim od uvjeta za pripremu za recikliranje korisnici aktivno sudjeluju u uspostavi održive kružne ekonomije.

Više informacija može se dobiti na besplatnom telefonu 0800 99 99 00, putem e-maila info@cistoca.hr te na mrežnim stranicama KD Čistoće www.cistocarijeka.hr.