Radovi koji se od travnja 2019. godine izvode na otvorenom dijelu javnih površina i infrastrukturi potrebnoj za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa Benčić i pripadajućih sadržaja napreduju predviđenom dinamikom.

Riječ je o javnoj površini unutar bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić  površine 15 700 m2. Projekt obuhvaća uređenje otvorenog dijela javnih površina i rješenje infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa i pripadajućih sadržaja te buduće planirane javne garaže. 

Do današnjeg dana izgrađene su oborinske retencije 1, 2 i 3, s crpnim stanicama za prihvat oborinske vode sa partera i krovnih voda zgrada kompleksa Benčić sa tlačnom kanalizacijom. Izgrađena je crpna stanica za fekalnu odvodnju jug, kao i pripadajuća gravitacijska kanalizacija prihvata sanitarnih voda iz Palače Šećerane i Muzeja moderne umjetnosti Rijeka te vodovodni ogranak jug sa spojem na postojeći vodovod u Krešimirovoj ulici. Izgrađena je trafostanica, agregatnica i tehnička građevina za potrebe napajanja kompleksa električnom energijom te su položeni kabelski elektro priključci prema zgradama kompleksa i crpnim stanicama. U novoizgrađene energetske kanale montirane su cijevi oborinske odvodnje, vodovodne instalacije, fekalne kanalizacije, DTK kanalizacije i elektro kabeli. Izvedeni su bočni zidovi zaštite potoka Brajda te je u tijeku čišćenje korita potoka i izrada pokrovnih nosivih ploča potoka Brajda.

Izvedena je vodovodna instalacija na istočnom dijelu kompleksa te je izvršen prespoj vodovoda na postojeći vodovod u Manzonijevoj ulici. U tijeku su građevinski radovi na strojarnici i zahvatu vode iz potoka Brajda za potrebe grijanja i hlađenja zgrada kompleksa kao i radovi na crpnoj stanici fekalne odvodnje istok. Sljedeći tjedan započinju radovi na oborinskoj gravitacijskoj odvodnji platoa.

Nakon što se izvedu radovi na infrastrukturi krenut će uređenje dijela partera koji će omogućiti pristup i nesmetano funkcioniranje Upravne zgrade Šećerane (Muzeja Grada Rijeke) i Ciglene zgrade (Dječje kuće), dok će se radovi na uređenju dijela partera oko T zgrade završiti u skladu sa dinamikom izvođenja radova na rekonstrukciji T zgrade.

Ugovoreni rok završetka radova na privremenom uređenju javnih površina kompleksa Benčić je 30.11.2020. godine.