Gradonačelnik grada Rijeke donio je 16. lipnja 2020. godine Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac (Službene novine Grada Rijeke 9/20).

Gradonačelnik grada Rijeke donio je 20. siječnja 2020. godine Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške  procjene Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac (Službene novine Grada Rijeke 1/20).

Postupak se provodi temeljem Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine brojevi 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjenu utjecaja strategije, plana i programa za okoliš (Narodne novine broj 3/17) te Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08).

Tijek postupka teče kako slijedi:

 1. Gradonačelnik donosi Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac.
 2. Odluka se upućuje relevantnim tijelima za dobivanje mišljenja je li za navedeni plan potrebno provesti Ocjenu o potrebi strateške procjene Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac. Poziv za mišljenje upućen je sljedećim tijelima:
  • Primorsko-granska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51 000 Rijeka,
  • Hrvatske vode, VGI Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51000 Rijeka,
  • Javna ustanova  Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51 000 Rijeka,
  • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
  • Hrvatske ceste, PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51 000 Rijeka
  • Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, 51 000 Rijeka,
  • Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51 000 Rijeka,
  • HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
  • KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
  • Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, 51 000 Rijeka,Hrvatske šume, UŠP Delnice, Supilova 32,51300 Delnice
  • Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka
  • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb.
 1. Nakon pribavljanja mišljenja tijela iz točke 2. Gradonačelnik grada Rijeke donio je prijedlog Odluke o potrebi provođenja strateške procjene Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac.
 2. Odluku o potrebi provođenja strateške procjene Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac Gradonačelnik je donio je nakon Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije. Za navedeni plan nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš (Službene novine Grada Rijeke broj 9/20).