U Gradu Rijeci održan je prvi sastanak Koordinacije za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka, čija je izrada pri samom kraju, pa je i tema sastanka bila vezana uz provođenje daljnjih aktivnosti na pripremama za predstojeći natječaj za korištenje EU-sredstava.

Sukladno Sporazumu o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka, potpisanim u Klani 27. studenoga 2015. godine, izrada navedenog dokumenta je pri završetku pa su na sastanku Koordinacije predstavljene dosadašnje aktivnosti, prikazane glavne odrednice Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka te iznesene i informacije o pripremama za predstojeći natječaj za korištenje EU-sredstava.

Koordinaciju UA Rijeka čine gradonačelnici i načelnici gradova i općina u sastavu UA Rijeke, a riječ je najvišem tijelu Urbane aglomeracije Rijeke koje će u nastavku donositi sve odluke vezane uz provedbu Strategije.
Iz podnesenog Izvješća razvidno je kako je u periodu od 19.02.2015.- 20.01.2016. održan, čitav niz sastanaka čelnika gradova i općina,  sastanka Koordinacije i Partnerskog vijeća uključujući i on-line konzultacije. Održan je niz od 6 koordinacijskih sastanaka u Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova, sačinjeno je i izvješće za predstavnike Europske komisije, održana su tri konzultacijska sastanka s predstavnicima ministarstva, tri  sastanka s predstavnicima Parterskog vijeća PGŽ i nadležnih odjela te tri sudjelovanja na EU-konferencijama na temu urbanih područja, od čega jedno u ime RH u Parizu u lipnju 2015.

Radna grupa za izradu Strategije održala je četiri radionice (dvije u Rijeci te u Kostreni i Kastvu) a u planu je peta radionica u Mošćeničkoj Dragi. Održane su i 22 tematske radionice s predstavnicima javnog,  poslovnog, civilnog i znanstveno-istraživačkog sektora – od toga: 19 radionica održanih u Kraljevici, Opatiji, Kastvu, Rijeci, Čavlima, Klani, Viškovu  i Lovranu), 3 on-line te 3 radionice na razini grada-nositelja u svrhu edukacije i pripreme za koordinaciju.

Upravljačka skupina (10 članova) za provedbu vrednovanja Strategije održala održale je  tri  pripremne/edukacijske radionice u suradnji s Riječkom razvojnom agencijom Porin.

Članovi Koordinacije izrazili su pohvale na svemu što je učinjeno, a odnosi se na izradu Strategije.

Članovima Koordinacije osobno je uručen CD sa Strategijom, koja je gotovo u cijelosti dovršena, uz kompletirane priloge. Dogovoreno je da članovi Koordinacije, odnosno  čelnici jedinica lokalne samouprave, trebaju pisano dostaviti svoje očitovanje na Strategiju s primjedbama do 15.02.2016. godine.

Na Koordinaciji je odlučeno kako će se sažetak Strategije predstaviti na predstavničkim tijelima tijekom veljače, odnosno ožujka.

Što se tiče daljnjih aktivnosti, očekuju se daljnje upute Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova o rokovima/natječaju, a u međuvremenu se i dalje radi na prijavi za natječaj.
(I.N.)