Podtim za definiranje projekta za razvoj učinkovitih ljudskih potencijala Urbane aglomeracije Rijeka održao je danas radionicu u sklopu priprema za sektorske konzultacije sa stručnim službama nadležnih državnih tijela. Riječ je o jednom o četiri podtima koji će nakon prijave na natječaj, voditi pregovore s nadležnim državnim tijelima o potrebama financiranja konkretnih projekata na razini UA Rijeka.

Naime, Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova 24. ožujka 2016.raspisalo je natječaj za prijavu projekta urbanih aglomeracija, a u nakani da se ubrza procedura pripreme provedbe ITU mehanizma, Europska komisija (EK) i MRRFEU usuglasili su se da se paralelno uz objavu poziva pokrenu sektorski dijalozi sa stručnim službama nadležnih ministarstava. To bi podrazumijevalo niz sastanaka u trajanju od dva mjeseca.

Cilj sektorski konzultacija je što prije raspraviti prihvatljive aktivnosti i planirane mjere ulaganja te riješiti sva otvorena pitanja kako bi se što ranije krenulo s izradom ITU implementacijskog plana i definiranjem „baze projekata”.

Važno je istaknuti da je EK u kontekstu raspodjele alokacija predložila da se ne ide na razdvajanje ITU alokacija prema pojedinom specifičnom cilju već da se koristi pristup koji će se temeljiti na raspodijeli ukupne ITU alokacije. Navedeni iznosi po pojedinom urbanom području trebali bi se dodatno definirati kroz sektorske dijaloge te poslužiti za izradu Prijedloga doprinosa ITU mehanizma provedbi strategije razvoja urbanog područja i ITU implementacijskog plana.

Zbog svega toga Radni tim UA Rijeka pokrenuo je proces formiranja podtimova za definiranje projekata po ciljevima navedenih u operativnom dijelu Nacrta Strategije razvoja UA Rijeka. Članovi podtimova definirani su na 5. radionici Radnog tima UA Rijeka održanoj 18. ožujka 2016., a dopune članova su dobivene od strane Općine Lovran, Općine Kostrena, Općine Viškovo, Grada Kraljevice i Grada Rijeke.

Tada je i dogovoreno je da će se naredni period iskoristiti za dogovore o konkretnim projektima koje UA Rijeka može predložiti nadležnim državnim tijelima za realizaciju tijekom 2017. godine. Projektni timovi u kratkom roku trebaju napraviti prijedlog projekata, ovisno o pripremljenosti projekata i potrebama osiguravanja vlastitog učešća u financiranju.