U nazočnosti ministra rada i socijalne skrbi Davorka Vidovića na Brašćinama na Kozali, svečano je otvoren Centar za rehabilitaciju Rijeka.

Centar za rehabilitaciju na Brašćinama

Otvaranjem novog objekta na Brašćinama, Centar za rehabilitaciju Rijeka koji je do sada djelovao samo u zgradi na Potoku, proširit će djelatnost. U novom objektu Centar će mentalno oštećenim odraslim osobama pružati usluge smještaja, prehrane, njege i brige o zdravlju, osposobljavanje u posebnim uvjetima, medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju, te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena.
Centar će usluge korisnicima pružati u okviru poludnevnog i cjelodnevnog boravka, te stalnog, tjednog i povremenog smještaja.
U svrhu medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, osposobljavanja ili radne aktivnosti korisnika, Centar će obavljati i druge poslove, kao što su kartonaža, izrada sitnih ukrasnih predmeta, slaganje plastičnih igračaka i drugo.
Centar je također osposobljen da putem mobilnih ekipa pruža usluge u stanu odnosno obitelji korisnika.
Novim objektom na Brašćinama, Centar dobiva funkcionalno opremljene prostore, smještaj s 62 kreveta, kao i mogućnost za dnevni boravak 90-tak korisnika, ambulantu, moderno i funkcionalno opremljenu fizikalnu terapiju, salu za kineziterapiju, kuhinju kapaciteta 300 obroka, kabinete za likovnu i muzikoterapiju te okupaciju, radionice za prilagođene proizvodne programe, prostore za dnevni boravak i organizirano provođenje slobodnog vremena te kuhinje na svakoj etaži i invalidima prilagođene sanitarije.
Unutar okućnice zgrade uređeno je igralište za košarku, rukomet i mali nogomet.
Brigu o korisnicima vodit će 62 zaposlena radnika, među kojima su defektolozi rehabilitatori, likovni i muzikoterapeuti, psiholog, socijalni radnik, kineziterapeut, medicinske sestre i njegovateljice.
Za korisnike Centra koji su na poludnevnom i cjelodnevnom boravku u objektu Brašćine bit će organiziran prijevoz.
Za redovnu djelatnost Centra sredstva će osigurati Ministarstvo rada i socijalne skrbi, a u manjem djelu ustanova će se financirati iz vlastite djelatnosti.

U izgradnju Centra ukupno je uloženo oko 24.500.000,00 kuna. Od čega je Grad Rijeka uložio 6.709.453,34 kuna na način da je Republici Hrvatskoj darovao građevno zemljište za izgradnju Centra, oslobodio investitora plaćanja komunalnog doprinosa i pristojbi u svezi izgradnje, financirao tehničku pripremu (izradu svih potrebnih projekata), sufinancirao izgradnju objekta i izgradnju komunalne infrastrukture, dovršetak izgradnje i nabavu opreme, te financirao izradu projekta unutarnjeg uređenja i opremanja.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi je za pripremne radove, građevinsko – obrtničke i instalaterske radove na izgradnji,uređenju okoliša i izgradnji elektroenergetskog objekta kao i unutarnjem opremanju uložilo 17.776.262,64 kuna.