Od ponedjeljka 18. prosinca 2017. do petka 12. siječnja 2018. Grad Rijeka zaprimat će zahtjeve građana za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 2018. godini (osim za redovne učenike i studente kojima postojeće pravo vrijedi do kraja kolovoza/rujna 2018.).

Gdje se predaju zahtjevi?

Svi zahtjevi će se zaprimati radnim danom od 8.30 do 15.30 sati, u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5.

Tko može ostvariti pravo na podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 2018. godini?

Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke može ostvariti jedan član kućanstva (koji nije u radnom odnosu) koji je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Djelomično (50%) podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke može ostvariti jedan član kućanstva (koji nije u radnom odnosu), čiji ukupan prosječni mjesečni prihod u zadnja tri mjeseca iznosi do 2300 kuna za jednočlano kućanstvo, do 2900 kuna za dvočlano kućanstvo, do 3900 kuna za tročlano kućanstvo i do 5000 kuna za četveročlano kućanstvo, a za kućanstva s više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700 kuna.

Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u cijelom tarifnom području  (od 1. do 4. zone) mogu ostvariti osobe koje nisu u radnom odnosu, a imaju određenu vrstu tjelesnog ili intelektualnog oštećenja (slijepe osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni bolesnici [dijalizirani i transplantirani] i druge osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70 posto i više te osobe s intelektualnim oštećenjem), stradalnici su Domovinskog rata (dijete, udovac/ica i roditelj smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, hrvatski ratni vojni invalid i/ili njegovo dijete, ratni i civilni invalid rata, dijete civilnog invalida, dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata) ili su dobrovoljni darivatelji krvi (muškarci s 40 i više davanja, žene s 25 i više davanja krvi).

Koju dokumentaciju treba pripremiti?

Potrebna dokumentacija za podmirenje troškova javnog prijevoza je sljedeća:

Svi oblici pomoći za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza:

 • obrazac zahtjeva br. 2 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili putem internetskih stranica Grada Rijeke
 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva i osobe za koju se traži pomoć (originali na uvid i preslike)

Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke:

 • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od Centra

Djelomično (50%) podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke:

 • potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca:
 • polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
 • zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
 • samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
 • nezaposlen: uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • radno nesposobna odrasla osoba: rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenje CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini i potvrda o zadnjem primitku sredstava ili rješenje CZSS-a Rijeka o doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava i sl.
 • umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
 • kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju
 • samohrani roditelj – izvadak iz matice rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)

Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u cijelom tarifnom području  (od 1. do 4. zone):

 • potvrda o nezaposlenosti ili radnoj neaktivnosti (nezaposlen – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; kućanice – potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju; umirovljenici do 65. godine – odrezak od mirovine za zadnji mjesec) i
 • stradalnici iz Domovinskog rata – rješenje nadležnog tijela o statusu sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • osobe s tjelesnim ili intelektualnim oštećenjem – rješenje nadležnog tijela o postojanju oštećenja
 • darivatelji – potvrda Gradskog društva Crvenog križa o statusu darivatelja krvi

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke, imaju mogućnost saznati mogu li postati korisnici ovog oblika pomoći.