Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku 2020./2021.g.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu.

Tko može podnijeti prijavu na javni poziv?

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke, koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke i koji su u prošloj pedagoškoj godini poštivali odredbe ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja.

U pedagoškoj 2020./2021. godini, redoviti cjelodnevni 10-satni program sufinancirat će se samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Kako ostvariti prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječjih vrtića drugih osnivača?

Dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojim dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija. Popis potrebnih dokumenata naveden je u Javnom pozivu.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na mrežnoj stranici e usluga Grada Rijeke: http://gov.rijeka.hr/

Do kada je otvoren Javni poziv?

Rok za podnošenje prijave je do 13. kolovoza 2020. godine.

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana

Način predavanja zahtjeva:

Poštom na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Trpimirova 2 , 51000 Rijeka, ili dostaviti osobno u pisarnicu, Trpimirova 2/III, radnim danom od 8,30 do 15,30 sati.

Više informacija:

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
Telefon: 051 209-572
e-pošta: skolstvo@rijeka.hr
Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak od 8,00 -16,00 h