Od danas, četvrtka, 16. travnja 2020. godine, počinje zaprimanje zahtjeva za oslobađanje ili odgodu plaćanja komunalne naknade za sve obveznike plaćanja komunalne naknade koji nisu obuhvaćeni mjerom obustave rada Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Zahtjevi se upućuju putem Informacijskog servisa Grada Rijeke. Svi obveznici koji su obuhvaćeni mjerom obustave rada, oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade bez podnošenja zahtjeva.

Tko ne mora podnositi zahtjev?

Grad Rijeka će temeljem Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi u potpunosti osloboditi od plaćanja komunalne naknade sve obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji su obuhvaćeni mjerom obustave rada Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine.

Također, od plaćanja komunalne naknade oslobađaju se i obveznici koji obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko obrazovanje, visoka učilišta, obrazovanje odraslih i umjetničke škole), budući da navedeni obveznici također ne obavljaju djelatnost sukladno navedenoj mjeri Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Obveznici obuhvaćeni mjerom obustave rada, odnosno zabrane obavljanja djelatnosti, ne podnose zahtjev, već se oslobađanje vrši po službenoj dužnosti od strane nadležnog Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke, a svakom će se obvezniku o oslobađanju dostaviti pisana obavijest.

Obveznici se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade od 1. ožujka 2020. godine pa do prestanka važenja navedene mjere na području Republike Hrvatske.

Tko može podnijeti zahtjev?

Svi ostali obveznici plaćanja komunalne naknade kojima rad nije obustavljen temeljem mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ili zahtjeva za odgodu plaćanja komunalne naknade sukladno Općem poreznom zakonu, a prema sljedećim uvjetima: 

  • Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade mogu podnijeti obveznici kojima je znatno otežan rad, uz uvjet pada prihoda odnosno primitka od najmanje 50% u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne kalendarske godine. Oslobađanje se odobrava za razdoblje od 3 mjeseca računajući od 1. travnja 2020. godine.
  • Zahtjev za odgodom plaćanja komunalne naknade mogu podnijeti obveznici kojima je otežan rad, uz uvjet pada prihoda odnosno primitka od najmanje 20% u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva u odnosu na isto to razdoblje prethodne kalendarske godine ili ako temeljem dostavljene dokumentacije dokažu da će im prihodi odnosno primici u narednom razdoblju od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za odgodom pasti najmanje 20% u odnosu na isto to razdoblje prethodne kalendarske godine.

Obveznici kojima rad nije obustavljen temeljem mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, na dan podnošenja zahtjeva za oslobađanjem ili odgodom plaćanja komunalne naknade,  na knjigovodstvenoj kartici Grada Rijeke ne smiju imati evidentiran dug veći od 200,00 kuna koji se odnosi na javna davanja Gradu Rijeci dospjela do 20. ožujka 2020. godine, što provjerava Grad Rijeka po službenoj dužnosti.

Kako se podnosi zahtjev?

Ispunjenje uvjeta navedenih na propisanom obrascu Grada Rijeke putem sustava Informacijski servis Grada Rijeke, vezanih uz pad prihoda odnosno primitka, dokazuje se primarno potvrdom Porezne uprave kojom je obvezniku već odobren zahtjev za oslobođenje ili odgodu poreza ili potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom je obvezniku odobren zahtjev za dodjelom potpore za očuvanje radnih mjesta.

Ukoliko obveznik ne posjeduje prethodno navedene potvrde, obveznik koji je pravna osoba, zahtjevu prilaže Bilancu i Račun dobiti i gubitka, a obveznik koji je fizička osoba – obrtnik ili s obrtom izjednačena djelatnost, zahtjevu prilaže obračun koji sadrži sve bitne podatke iz godišnje porezne prijave koji se odnose na proteklo razdoblje 2020. godine ili obrazloženje pada prihoda – dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Svi neophodni dokumenti za odlučivanje o zahtjevu detaljno su obrazloženi u samom obrascu zahtjeva kojem se pristupa putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.

Zahtjev za oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade i zahtjev za odgodom plaćanja komunalne naknade podnosi se od 16. travnja 2020. godine, na propisanom obrascu Grada Rijeke putem Informacijskog servisa Grada Rijeke kojem se može pristupiti sa stranica Grada Rijeke www.rijeka.hr

O svakom podnesenom zahtjevu za oslobađanje ili za odgodu plaćanja komunalne naknade Grad Rijeka će obvezniku dostaviti pisanu obavijest.

Informacija o spomeničkoj renti

Svi obveznici plaćanja spomeničke rente oslobađaju se plaćanja spomeničke rente u razdoblju od 20. ožujka do 20. svibnja 2020. godine.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar