Do 20. veljače otvoren je Poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća Grada Rijeke.

Koja je svrha osnivanja kulturnih vijeća Grada Rijeke?

Kulturna vijeća osnovana su radi:

  • predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke,
  • ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te
  • sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njeno provođenje.

U ostvarivanju svojih zadaća kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovog financiranja, sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Odjelu. Vijeća na zahtjev Odjela raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima daju pisana mišljenja i prijedloge.

Tko može predložiti članove kulturnih vijeća?

Institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti.

Tko može biti kandidiran za članove kulturnih vijeća?

Za članove Vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

Članovi kojih vijeća se biraju?

Poziv je upućen za predlaganje osoba za imenovanje vijeća za:

  • glazbenu djelatnost,
  • dramsku umjetnost, ples i pokret,
  • audiovizualnu djelatnost,
  • književnu djelatnost,
  • muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti,
  • inovativne umjetničke i kulturne prakse,
  • zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Tko imenuje nove članove kulturnih vijeća?

Članove Vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke na vrijeme od četiri (4) godine.

Na koji se način predlažu članovi kulturnih vijeća?

Predlagači su dužni dostaviti pisani i obrazloženi prijedlog osobe čije imenovanje predlažu, te životopis kandidata.

Pisani i obrazloženi prijedlozi mogu se predati najkasnije do 20. veljače 2021. godine  u pisarnici Grada, Titov trg 3, ili poslati poštom na adresu:

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za kulturu
s naznakom: Prijedlog kandidata za članove kulturnih vijeća Grada Rijeke
Korzo 16/III., 51 000 Rijeka