Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavljuje Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu. Rok za podnošenje prijava projekata i programa po ovom Javnom pozivu je 14. veljače 2023. godine.

Što se želi postići ovim javnim pozivom?

Na temelju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu, utvrđeni su temeljni ciljevi ovog Javnog poziva:

  • Znanstveno i tehničko opismenjivanje, posebno mladih;
  • Razvitak i promidžba tehničke kulture;
  • Poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje.

Tko osigurava financijska sredstva?

Sredstva za sufinanciranje Programa javnih potreba osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2023. godinu

Sredstva osigurana u Proračunu, u ukupnom iznosu od 154.328,00 eura, namjenski će se rasporediti unutar sljedeća tri prioritetna područja sufinanciranja, u sljedećim ukupnim iznosima:

  • Obrazovanje građana u području tehničke kulture, ukupno 121.528,00 eura,
  • Promocija tehničke kulture, ukupno 14.200,00 eura,
  • Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi, ukupno 18.600,00 eura.

Tko ima pravo podnošenja prijave?

Pravo prijave projekata i programa imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u gradu Rijeci, a koje temeljem Zakona o tehničkoj mogu obavljati djelatnost tehničke kulture. Svaki pojedini Prijavitelj ima pravo prijaviti do najviše sveukupno tri (3) projekta odnosno programa, osim Saveza iste grane tehničke kulture, koji mogu prijaviti samo 1 (jedan) projekt, odnosno program

Svaki Prijavitelj mora ispuniti sve prethodne ugovorne obveze prema Gradu Rijeci.

Kako se podnose prijave?

Projekti i programi prijavljuju se putem propisanih obrazaca koji se nalaze u privitku ovog Javnog poziva i čine njegov sastavni dio.

Do kada se mogu podnijeti prijave?

Rok za podnošenje prijava projekata i programa po ovom Javnom pozivu je 14. veljače 2023. godine, bez obzira na način dostave.

Tko vrednuje podnesene prijedloge programa?

Stručno ocjenjivačko povjerenstvo, sastavljeno od pet članova, izvršiti će ocjenu prijavljenih projekata odnosno programa iz prijava koje udovoljavaju propisanim uvjetima Javnog poziva, odabir i utvrđenje prednosti svakog pojedinog prijavljenog projekta odnosno programa sukladno Obrascu za evaluaciju projekta odnosno programa, koji se nalazi u privitku ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio, te Odjelu predložiti odobravanje financijskih sredstava za projekte ili programe.

Tko utvrđuje Program javnih potreba u tehničkoj kulturi?

Prijedlog sufinanciranja odnosno Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke, a usvaja ga Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Za sve dodatne informacije, tumačenja i pojašnjenja Prijavitelji mogu poslati upit Odjelu, na adresu elektronske pošte: eugenija.peric@rijeka.hr, te se mogu obratiti Odjelu na broj telefona 209-605, Eugenija Perić, prof., koordinatorica 2 za programe tehničke kulture, svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.