Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb raspisao je Javni poziv za odabir projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2018. godini.

ŠTO SE ŽELI POSTIĆI OVIM PROGRAMOM?

Cilj ovog javnog poziva je zaštititi i unaprijediti zdravlje građana te unaprijediti socijalnu zaštitu pojedinih posebno osjetljivih skupina građana. Naglasak se daje na pružanje kvalitetnih socijalnih usluga i preventivnu zdravstvenu zaštitu s ciljem smanjenja učestalosti bolesti u čijem nastanku i tijeku značajnu ulogu imaju različita za zdravlje rizična ponašanja.

TKO OSIGURAVA FINANCIJSKA SREDSTVA?

Financijska sredstva za ostvarivanje širih javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu.

 • Iznosi (su)financiranja pojedinog projekta/programa iz područja socijalne djelatnosti kretat će se u rasponu od 4.000,00 kn do 600.000,00 kn. Za ovo područje predviđena su okvirna sredstva u iznosu do 3.020.000,00 kn;
 • Iznosi (su)financiranja pojedinog projekta/programa iz područja zaštite zdravlja kretat će se u rasponu od 4.000,00 kn do 220.000,00 kn. Za ovo područje predviđena su okvirna sredstva u iznosu do 590.000,00 kn;
 • Iznosi (su)financiranja pojedinog projekta/programa iz područja zaštite životinja kretat će se u rasponu od 4.000,00 kn do 40.000,00 kn. Za ovo područje predviđena su okvirna sredstva u iznosu do 50.000,00 kn.

TKO MOŽE PRIJAVITI PROJEKTE I PROGRAME?

Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imaju udruge i vjerske zajednice koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog poziva.

KAKO SE MOŽE PRIJAVITI PROJEKTE I PROGRAME?

Prijave projekata/programa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu GRAD RIJEKA, Pisarnica – Titov trg 3, 51000 RIJEKA s naznakom “Javni poziv za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2018. godini – ne otvarati” ili se predaju neposredno u pisarnici Grada, na adresi: Titov trg 3, Šalter broj 1, Rijeka.

KOJI SU SVE OBRASCI I DOKUMENTI POTREBNI?

Projekti i programi prijavljuju se putem propisanih obrazaca koji se nalaze u privitku ovog Javnog poziva i čine njegov sastavni dio:

 1. Obrazac prijave projekta/programa
 2. Obrazac proračuna/troškovnika projekta/programa
 3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 4. Nacrt ugovora o financiranju projekta/programa
 5. Obrazac izjave (sposobnost prijavitelja)

TKO OCJENJUJE PROJEKTE I PROGRAME I PO KOJIM KRITERIJIMA?

Ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa koji zadovoljavaju formalne uvjete javnog poziva izvršit će povjerenstvo za ocjenjivanje sastavljeno od predsjednika i dva člana koje imenuje gradonačelnik.

Kriteriji za odabir projekta/programa su sljedeći:

 • usmjerenost projekta/programa na stvarne potrebe u zajednici;
 • jasno definirano područje provedbe projekta/programa;
 • jasno definirani korisnici projekta/programa;
 • jasno definiran i realno dostižan cilj projekta/programa;
 • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe projekta/programa;
 • kadrovska i organizacijska sposobnost prijavitelja za provedbu projekta/programa;
 • sudjelovanje volontera u provedbi projekta/programa;
 • utvrđen način mjerenja očekivanih rezultata projekta/programa (evaluacija) i način prezentiranja projekta/programa široj javnosti;
 • kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja projekta/programa s Gradom;
 • osigurano sufinanciranje projekta/programa i iz drugih izvora;
 • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti projekta/programa.

GDJE SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE?

Sve dodatne informacije, tumačenja i pojašnjenja mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb putem e-mail adrese zdravstvo@rijeka.hr ili telefona  051 209 362.

DO KADA SE MOGU PODNIJETI PRIJAVE PROJEKATA I PROGRAMA?

Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijave projekta/programa je 5. ožujka 2018. godine, bez obzira na način dostave (tj. i pismena upućena poštom trebaju biti dostavljena do tog roka).

OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke gradonačelnika o odabiru projekta/programa.