Na izbornoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 25. travnja 2017. godine prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med, ponovno je izabran dekan Medicinskog fakulteta.

Članovi Fakultetskog vijeća tajnim glasovanjem izabrali su prof. dr. sc. Tomislava Rukavinu, dr. med. za dekana Fakulteta za naredno mandatno razdoblje 2017.- 2020. godine.

Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. Dobitnik je Godišnje nagrade Grada Rijeke 2010. godine, za izniman doprinos unapređivanju liječničke struke, osobito na području medicinske edukacije.

Prof dr sc Tomislav Rukavina

Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina